• Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Bezpieczeństwo narodowe

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w instytucjach państwowych, publicznych i prywatnych, zajmujących się bezpieczeństwem państwa
 • podjęcie pracy jako: funkcjonariusz służb mundurowych, specjalista ds. ochrony danych i informacji niejawnych, specjalista ds. bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, pracownik jednostek administracyjnych oraz służb państwowych

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

DOSTĘPNE SPECJALIZACJE:

 • bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie ryzykiem
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

PRAKTYKI I STAŻE:

 • wakacyjne – 150 godz. (po II roku studiów, w tym 30 godz. wolontariatu)

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia oferuje 3 specjalności, dzięki którym absolwent nabywa dodatkowe, specjalistyczne kompetencje:

 • bezpieczeństwo społeczne i zarządzenie ryzykiem: przygotuje specjalistów zdolnych do kierowania i zarządzania bezpieczeństwem w czasie pokoju, w czasie kryzysu i w czasie wojny dla potrzeb administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz organizacji międzynarodowych
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna: przygotuje specjalistów w zakresie właściwego reagowania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego
 • bezpieczeństwo międzynarodowe: absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie analizy zjawisk bezpieczeństwa obejmujących przestrzeń międzynarodową

UMIEJĘTNOŚCI:

 • prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzania zespołem osób w sytuacjach kryzysowych

ZNAJOMOŚĆ:

 • słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych,
 • bezpieczeństwa narodowego i polityki
 • podstawowych programów komputerowych tj. pakiet Microsoft Office
 • wiedzy, umiejętności i kompetencji z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, marketingu i ekonomii, dzięki którym absolwent może rozwijać praktyczną aktywność jako założyciel samodzielnych podmiotów i organizacji zasad i norm etycznych

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce