• Wydział: Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne, Jednolite stacjonarne
 • Język: Polski

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodzie zgodnie z realizowanym w ramach Kolegium kierunkiem wiodącym

STUDIA UMOŻLIWIAJĄ:

 • zajmowanie stanowisk specjalistycznych wymagających interdyscyplinarnych umiejętności z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
 • poszukiwanie zatrudnienia w zawodach zgodnych z otrzymanymi kwalifikacjami specjalistycznymi

STUDENT UZYSKUJE DYPLOM LICENCJACKI NA WYBRANYCH KIERUNKACH:

 • filologia polska, klasyczna, angielska, romańska, germańska, słowiańska, niderlandzka, sinologia, filozofia, kognitywistyka, edytorstwo, retoryka stosowana, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia, pedagogika, socjologia, ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna

PRAKTYKI I STAŻE:

 • studenci uczestniczą w praktykach w ramach wybranych kierunków

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia
 • pisania listów motywacyjnych i prezentowania swoich osiągnięć naukowych
 • współdziałania i pracy w grupie, przyjmujmowania w niej różnych ról
 • organizacji indywidualnego czasu pracy
 • tworzenia nowych strategii, dokonywania analiz oraz integrowania danych z różnych dziedzin
 • samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwoju swoich umiejętności badawczych

ZNAJOMOŚĆ:

 • różnych technik komunikacyjnych w zakresie studiowanej dyscypliny humanistycznej lub społecznej w języku rodzimym oraz dwóch językach obcych nowożytnych (jeden zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2, drugi na poziomie przynajmniej A2)

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce