• Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Administracja

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
 • pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej)
 • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne)

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na studia prawnicze i administracyjne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 160 godzin – po II roku studiów

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • zarządzania w systemie administracji
 • prowadzenia negocjacji i mediacji
 • tworzenia planów i rozwiązywania problemów organizacji pracy w małych grupach analizy przypadków oraz rozwiązywania kazusów z różnorodnymi stanami faktycznymi i prawnymi
 • posługiwania się językiem prawniczym
 • nawiązywania kontaktów i załatwiania prostych spraw
 • w wybranym języku obcym zorientowania na cele, ich wyznaczania niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej od strony formalno-prawnej (rejestracja działalności, wybór formy opodatkowania, prawa i obowiązki przedsiębiorcy), oraz praktycznej w zakresie podstaw zarządzania firmą

ZNAJOMOŚĆ:

 • specyfiki pracy w administracji publicznej
 • obsługi e-administracji, przedsiębiorczości prawniczych baz danych LEX i Legalis
 • różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw ekonomii i zarządzania standardów etycznych w administracji publicznej
 • problematyki poszczególnych dziedzin prawa oraz uregulowań dotyczących administracji kościelnej

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce