• Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Architektura krajobrazu

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni, projektant przestrzeni publicznej
 • podjęcia pracy w pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego;
 • jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych

TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIERA ARCHITEKTA

KRAJOBRAZU UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe (plenery malarskie, wyjazdy do parków narodowych i krajobrazowych, itp.)
 • wakacyjne praktyki zawodowe (uczestnictwo w budowie i urządzaniu krajobrazu)

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych, urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni
 • rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich
 • kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni
 • opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody
 • przeprowadzania inwentaryzacji, ekspertyz oraz wykonywania projektów zagospodarowania założeń krajobrazowych i architektonicznych w skali danego obiektu, miejscowości i gminy
 • autoprezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz prezentacji swoich dzieł projektowych
 • prezentacji osiągniętych wyników w środowisku zawodowym i poza nim
 • negocjowania z klientami i podmiotami administracji publicznej
 • innowacyjnego stosowania bieżących trendów w procesie projektowania w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych: Word, Excel, PowerPoint, Prezi
 • w zakresie obsługi programów specjalistycznych: CAD 2D i 3D, SketchUp, Lumion, Photoshop, Vectorworks, ArcGIS, QGIS, FORKOME, Stella
 • identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska
 • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł

ZNAJOMOŚĆ:

 • ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa bieżących trendów w architekturze krajobrazu specjalistycznej literatury w językach obcych

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce