• Wydział: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Biotechnologia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • podjęcia pracy jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, technik analityk, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne
 • pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na biotechnologii lub mikrobiologii)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

 • biotechnologia przemysłowa
 • biotechnologia środowiskowa
 • biotechnologia eksperymentalna

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe – 130 godz. praktyk zawodowych w zakładach przemysłowych, laboratoriach, ośrodkach naukowo -badawczych lub innych jednostkach

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • posługiwania się sprzętem laboratoryjnym (m.in. stosowanie technik chromatograficznych, spektrofotometrycznych, radiometrycznych, mikroskopowych)
 • przygotowania ekspertyz w zakresie chemii, biochemii i biologii
 • prowadzenia podstawowej hodowli komórkowej i tkankowej
 • projektowania i wykonywania prostych zadań badawczych lub ekspertyz w zakresie chemii, biochemii i biologii
 • wykonania analizy służącej do oceny podstawowych parametrów immunologicznych
 • planowania i budowania linii produkcyjnej
 • przygotowania i opracowania zagadnień związanych z naukami biotechnologicznymi
 • zarządzania bazą danych oraz tworzenia grafik dla celów prezentacyjnych
 • stosowania podstawowych metod statystycznych i technologii informatycznych do opisu zjawisk przyrodniczych oraz analizy i opracowania danych doświadczalnych, opisywania, wyjaśniania i interpretacji podstawowych zjawisk chemicznych i fizykochemicznych

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy z zakresu: biochemii i biologii, technik laboratoryjnych i narzędzi badawczych
 • wiedzy umożliwiającej posługiwanie się pakietem biurowym
 • podstawowych metod statystycznych i technologii informatycznych
 • nawyków niezbędnych do pracy w laboratorium badawczym
 • podstawowych pojęć i zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.:+48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce