• Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Doradztwo kariery i doradztwo personalne

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy zawodowej w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach państwowych prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • pracy w publicznych służbach zatrudnienia oraz w zawodach: doradca zawodowy; indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze;
 • doradca personalny; pracownik działu HR

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE DORADZTWA KARIERY I DORADZTWA PERSONALNEGO UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologię lub zarządzanie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 90 godzin praktyki wakacyjnej po II roku studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w systemie edukacji, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • udzielania porad w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego, uwzględniających różne kwestie współczesnego rynku pracy
 • rozumienia ekonomicznych, demograficznych i społeczno- -politycznych uwarunkowań sytuacji klientów, istotnych przy uwzględnianiu i dostosowaniu formy świadczonej pomocy doradczej do indywidualnych predyspozycji klienta
 • tworzenia własnych, oryginalnych narzędzi diagnostycznych, dostosowanych do aktualnych zmian na rynku pracy i potrzeb klientów
 • samodzielnego prowadzenia rozmowy doradczej w języku obcym
 • samodzielnego prowadzenia poradnictwa indywidualnego z klientem, ale również pracy w większych zespołach pracowniczych w realizacji zadań doradztwa kariery i doradztwa personalnego w organizacjach, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych
 • wykorzystywania klasycznych narzędzi diagnostycznych stosowanych w doradztwie zawodowym i planowaniu kariery menadżerskie, aby być menadżerem projektów na rzecz osób pracujących, bezrobotnych i emerytów, realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz prowadzenia skutecznych negocjacji międzypracowniczych

ZNAJOMOŚĆ:

 • podstawowych programów komputerowych: pakiet Word, Excel, PowerPoint
 • wiedzy z różnorodnych dziedzin nauki pozwalającej na udzielanie wysokiej jakości wsparcia doradczego dla klientów indywidualnych, w biznesie, sferze publicznej
 • sposobów wspierania rozwoju zawodowego pracowników w ramach danej organizacji (moduł doradztwo w wymiarze organizacyjnym)
 • polskiego i europejskiego prawa pracy

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce