• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Edytorstwo

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • edycji dzieł literackich, jak i książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism
 • pracy w wydawnictwach i środkach masowego przekazu
 • wykonywania zawodów: redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych, adiustator, redaktor portali internetowych, grafik, animator kultury, broker edukacyjny, pracownik agencji reklamowych\twórca stron internetowych\copywriter

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE

EDYTORSTWA UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwo i komunikację społeczną lub humanistykę cyfrową)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • zawodowe – 120 godzin praktyk w redakcjach i wydawnictwach (cel – nabycie kompetencji w zakresie redakcji, korekty oraz projektowania publikacji)

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • kompleksowej redakcji tekstu pod względem poprawności językowej
 • przygotowania publikacji do druku (od rękopisu do wydrukowanej książki)
 • projektowania książek oraz akcydensów
 • tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych
 • analizy i interpretacji zjawisk i problemów w kontekście historycznym
 • pracy z dokumentami rękopiśmiennymi
 • poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • wypowiadania się przed audytorium (rozwinięte kompetencje retoryczne)
 • prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • prowadzenia negocjacji dot. sprzedaży / kupna towaru
 • organizacji i planowania pracy własnej
 • wykonywania redakcji oraz korekty tekstów przy użyciu narzędzi cyfrowych, także online
 • komputerowego składu publikacji

ZNAJOMOŚĆ:

 • obsługi programów graficznych w procesie przygotowania publikacji do druku
 • współczesnych trendów w projektowaniu publikacji
 • podstawowych kompetencji w zakresie grafologii (podstawy określania profilu psychologicznego na podstawie charakteru pisma, umiejętność sprawdzenia autentyczności podpisu)
 • profesjonalnej obsługi edytora tekstu

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce