• Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Ekonomia społeczna i praca socjalna

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • działań w obszarze zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla dziecka i rodziny, m.in. dla osób i rodzin dotkniętych problemem bezrobocia, uzależnień, przemocy, skutków niepełnosprawności oraz dla osób starszych w rodzinie. Kierunek zapoznaje studentów z problemami i zjawiskami społecznymi nurtującymi współczesne społeczeństwa, z metodami ich identyfikowania, analizowania oraz zasadami rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, z metodami budowania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z metodyką działań prewencyjnych;
 • pracy w spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach pożytku publicznego, centrach integracji społecznej, działach marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne), w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucjach związanych ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej);
 • pracy w zawodach:

•     asystenta rodziny,

•     pracownika socjalnego,

•     kuratora sądowego/społecznego,

•     pracownika środowiskowego domu samopomocy,

•     specjalisty ds. integracji społecznej,

•     specjalisty ds. budowania strategii rozwojowych,

•     specjalisty ds. oceny zasobów pomocy społecznej,

•     specjalisty ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych,

•     specjalisty ds. zarządzania finansami usług społecznych.

TYTUŁ MAGISTRA W ZAKRESIE EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ UPRAWNIA DO:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich (np. na kierunku socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe – 60 godz. (po I roku studiów) w przedsiębiorstwach społecznych, spółdzielniach socjalnych, instytucjach związanych ze służbami społecznymi, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej.
 • Instytut Socjologii w zakresie praktyk współpracuje m.in.:

•     ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz wieloma agencjami badawczymi, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

Dzięki dwóm specjalnościom do wyboru, absolwent ekonomii społecznej i pracy socjalnej nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:

•     w zakresie diagnozy społecznej i budowania strategii

Absolwent potrafi samodzielnie identyfikować i analizować zjawiska zachodzące w przestrzeni społecznej, przeprowadzić diagnozę społeczną i na jej podstawie tworzyć strategie rozwiązywania problemów społecznych, włączać w nie innowacyjne metody readaptacji społecznej i zawodowej. Jest zarazem przygotowany do aktywnego wykorzystywania w tych działaniach instrumentów ekonomii społecznej, do ich zakładania i prowadzenia, znając kulturę organizacyjną tego typu podmiotów, do współdziałania z innymi instytucjami na poziomie społeczności lokalnej, regionalnej i krajowej z podmiotami ekonomii społecznej.

•     w zakresie opieki na dzieckiem i rodziną

Absolwent potrafi szacować zasoby, rozpoznawać potrzeby oraz diagnozować problemy rodzin i oferować adekwatne wsparcie rodzinom mającym problemy związane z ubóstwem, niezaradnością życiową, niepełnosprawnością, uzależnieniami, starzeniem się (i in.), w tym specjalistyczne usługi na rzecz rodziny. Potrafi inicjować działania aktywizacyjne, integracyjne wobec jednostek i rodzin narażonych na wykluczenie. Adekwatnie typuje formy pomocy, inicjuje działania profilaktyczne, w tym, o charakterze innowacyjnym.

Absolwent:

•     łatwo nawiązuje kontakty z innymi, niezależnie od ich pochodzenia, pozycji społecznej czy statusu ekonomicznego

•     jest uważnym słuchaczem i posiada zdolność skutecznego komunikowania się z osobami w różnym wieku, z różnymi problemami i poziomem autorefleksji, z instytucjami w celu opracowania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia potencjalnych klientów pomocy społecznej

•     z powodzeniem współdziała w grupach i zespołach, potrafi w sposób konstruktywny brać udział w dyskusji i debacie publicznej

•     jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych i wypracowanie kompromisowych rozwiązań

•     rozumie czym jest i jak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie, a także na czym polega dialog społeczny – potrafi go inicjować, brać w nim udział, dokonywać ewaluacji

•     jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia mediacji rodzinnych

•     umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w działalności służb społecznych

•     umiejętność korzystania z dostępnych baz danych

•     znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych

•     umiejętność identyfikowania problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz sytuacji osób i rodzin, implikujących konieczność udzielenia profesjonalnego wsparcia

•     znajomość i umiejętność wykorzystywania i analizowania różnorakich danych oraz materiałów zastanych pomocy społecznej, a także danych socjologicznych

•     umiejętność wyciągania wniosków z analizy danych, na podstawie których tworzy się strategie rozwoju i rozwiązywania problemów

•     potrafi samodzielnie przygotować projekty z zakresu ekonomii społecznej, zidentyfikować i rozstrzygnąć dylematy związane z wdrażaniem strategii w zakresie ekonomii społecznej

•     potrafi zaprojektować i prowadzić przedsiębiorstwa społeczne, zarządzać zasobami i personelem w przedsiębiorstwach społecznych

•     jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy sytuacji rodziny, rozpoznania jej potrzeb, planowania pomocy, realizacji i ewaluacji tych działań

ZNAJOMOŚĆ:

•       słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, pracy socjalnej i ekonomii społecznej

•       potrafi trafnie wybrać styl przekazu, w okolicznościach związanych z komunikacją z ludźmi o różnym statusie społecznym, osobami starszymi czy niepełnosprawnymi

Wykłady fakultatywne w języku angielskim:

•     Family- transitions and new trends; Fundamentals of Marketing and Market Research Methods; New trends in social work; Social work in Europe

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce