• Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Ekonomia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy zarówno na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Pracy w obszarze rachunkowości – dzięki obowiązkowym kursom z rachunkowości. Podjęcia starań o uzyskanie certyfikacji zawodowej: biegłego rewidenta, certyfikowanego księgowego, aktuariusza, maklera czy doradcy inwestycyjnego.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE EKONOMII UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na ekonomii lub zarządzaniu)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki wakacyjne w: firmach sektora MSP, bankach, Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, biurach i kancelariach podatkowych, urzędach administracji publicznej
 • staże dla najlepszych studentów – uczestników programu „Energia kompetencji”
 • staże w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, powstałym w Centrum Prawa Bankowego i Informacji z inicjatywy Związku Banku Polskich

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • przeprowadzania i interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • rozumienia zasad handlu międzynarodowego i stosunków międzynarodowych
 • samodzielnego przedstawiania wyników podejmowanych przez siebie analiz i kwerend
 • samodzielnego przetwarzania danych w oparciu o zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • tworzenia biznes-planu, analizowania informacji o sprzedaży oraz danych o kontrahentach
 • przeprowadzania analiz składowych wynagrodzeń, tworzenia raportów i zestawienia z danych, zgodnie z potrzebami informacyjnymi, przeprowadzania analizy wariantowej
 • profesjonalnej prezentacji danych oraz wykorzystywania arkuszy w analizach statystycznych i prognostycznych
 • rozwiązywania problemów występujących w pracy zawodowej ekonomisty z wykorzystaniem technologii komputerowych
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej

ZNAJOMOŚĆ:

 • podstaw prowadzenia ksiąg rachunkowych (rachunkowość) oraz przygotowywania sprawozdań finansowych
 • podstaw teorii organizacji oraz zarządzania
 • zasad gromadzenia danych
 • wiedzy o systemie finansowym i bankowości
 • podstaw użycia metod matematycznych w analizie zjawisk ekonomicznych (produkcja, sprzedaż, strategie działania itp.), a także podstaw analizy statystycznej i ekonometrycznej oraz konstrukcji prognoz
 • zasad prowadzenia księgowości w firmie, zasad rozliczeń podatkowych

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce