• Wydział: Wydział Teologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Nauki o rodzinie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodzie asystenta rodziny i kuratora społecznego oraz nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół
 • Absolwenci uzyskują kompetencje do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pogotowia opiekuńczego lub pracy jako zawodowa rodzina zastępcza.

Studenci Nauk o Rodzinie II stopnia mają możliwość specjalizowania się w zakresie:

 • Poradnictwa specjalistycznego
 • Asystenta rodziny

PRAKTYKI I STAŻE:

Studenci mają możliwość realizowania praktyk i stażów dodatkowych wynikających z umów Instytutu z podmiotami zewnętrznymi, w tym:

•     Praktyki w ramach projektu „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (2018-2019)

•     Wymiany studenckie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Rużomberku, Słowacja

•     Wymiany studenckie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Eichstätt-IngolstadtWymiany studenckie we współpracy z Uniwersytetem Zarządzania Oświatą Ukrainy

•     Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy Szwedzkiej w Lublinie

•     Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie

•     Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia”

•     Stowarzyszenia Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej SOPRA.

Wejście absolwentów na rynek pracy wspierają: udział w projekcie EFS „Kuźnia liderów przedsiębiorczości społecznej”; włączanie się w inicjatywy tj.: Szlachetna Paczka, Gorący Patrol itp.; zaangażowanie w działalność Samorządu Studentów Wydziału Teologii, Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

•       prowadzenie poradnictwa specjalistycznego

•       nauczanie naturalnych metod regulacji poczęć

•       prowadzenie negocjacji

•       prowadzenie poradnictwa małżeńsko-rodzinnego

•       poradnictwa w uzależnieniach czynnościowych

•       prowadzenie poradnictwa wychowawczego

•       umiejętność zaprezentowania swojej wiedzy, kompetencji, kreatywności

•       komunikatywności przez prowadzenie zajęć

•       znajomość podstawowych strategii komunikacyjnych i ich zastosowania

•       diagnoza środowiska i problemów społecznych

•       rozwiązywanie problemów społecznych

•       wdrażanie w życie nowych rozwiązań

ZNAJOMOŚĆ:

•       dokonywanie diagnozy (analizy) i oceny sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin, grup (w tym grup ryzyka), społeczności lokalnych

•       konstruowanie i prowadzenie prostych badań socjologicznych

•       sporządzanie biznesplanu

•       prowadzenie rachunkowości

•       pozyskiwanie środków unijnych

•       zastosowanie prawa w samozatrudnieniu

•       rozumienie reguł biznesu

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce