• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Filologia angielska

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent może zdobyć pracę wszędzie tam, gdzie język angielski jest niezbędnym narzędziem w codziennym, profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, fundacjach o zasięgu międzynarodowym, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia angielska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki pedagogiczne dla specjalizacji nauczycielskiej: praktyka śródroczna (obserwacyjna) oraz praktyka ciągła w szkole podstawowej
 • wizyty studyjne w firmach i staże/praktyki zawodowe w ramach projektu „Lubelski Uniwersytet Kompetencji”, wspierające zarówno rozwój kompetencji miękkich, jak i specjalistycznych

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • komunikacji, podziału zadań, planowania i wykonywania zadań w grupach
 • korzystania ze słowników online i korpusów językowych
 • samokształcenia przez całe życie
 • analizy tekstu literackiego, danych językowych oraz zjawisk kulturowych
 • posługiwania się językiem specjalistycznym: biznesowym, prawniczym, medycznym

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • języka angielskiego z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT
 • elementów językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz translatoryki

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce