• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Filologia niderlandzka

PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niderlandzkiego oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia niderlandzka)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów w języku niderlandzkim
 • przygotowania i przedstawienia wystąpienia ustnego w języku niderlandzkim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych oraz z zastosowaniem technik audiowizualnych
 • przygotowania typowych prac pisemnych w języku niderlandzkim o charakterze ogólnym
 • przygotowania prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programów graficznych PowerPoint, Prezi
 • samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych w zakresie języka niderlandzkiego oraz literatury i kultury krajów niderlandzkojęzycznych
 • orzystania z typowych komunikatorów sieciowych (np. Skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych oraz z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning)

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka niderlandzkiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy

 


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce