• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Filologia słowiańska

PERSPEKTYWY ZAWODOWE STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy nauczyciela języka rosyjskiego w szkole podstawowej po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. W ofercie studiów znajdują się dwie specjalności językowe: rosyjska lub ukraińska, w ramach których studenci realizują specjalizację zawodową:

 • specjalizacja biznesowa ułatwia podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, w obsłudze ruchu turystycznego z Europą Wschodnią, w służbie celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach spedycyjnych oraz w instytucjach wymiany kulturalnej
 • specjalizacja medialna ma na celu przygotowanie studentów do pracy w mediach i instytucjach kultury

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia słowiańska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki śródroczne w wymiarze 150 godzin w ramach wybranej specjalizacji
 • studenci realizujący specjalizację nauczycielską dodatkowo odbywają praktyki w szkole podstawowej

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • posługiwania się terminologią specjalistyczną w różnych kontekstach zawodowych (firmy usługowo-handlowe, agencje celne i spedycyjne, instytucje kultury)
 • skutecznego komunikowania się w grupie
 • korzystania z nowych technologii w pracy dziennikarskiej
 • z zakresu komunikacji biznesowej w firmie lub pracy dziennikarskiej z zastosowaniem języka rosyjskiego lub ukraińskiego

ZNAJOMOŚĆ:

 • zasad retoryki w mediach
 • języka rosyjskiego / ukraińskiego na poziomie C
 • elementarnych zasad prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce