• Wydział: Wydział Filozofii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Filozofia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach, krytycznego i analitycznego myślenia. Orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego. Działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz dopełnienia różnych ról społecznych.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOZOFII UPRAWNIA DO:

 •      ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na filozofię, kognitywistykę lub kulturoznawstwo
 •      kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 •       obowiązkowe praktyki zawodowe m.in. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, etc.

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UMIEJĘTNOŚCI:

 •       badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników
 •       dowodzenia twierdzeń logicznych, znajdowania struktury logicznej wypowiedzi, parafrazowania wypowiedzi języka naturalnego w językach różnych systemów logiki
 •       zajmowania stanowiska w podstawowych dyskusjach światopoglądowych
 •       poddania analizie i krytyce dyskutowanych tez
 •       dyskutowania, streszczania i parafrazowania tak własnego, jak i cudzego stanowiska
 •       znajdowania rozwiązania problemów filozoficznych
 •       współdziałania i pracy w grupie, przyjmowania w niej różnych ról
 •       pisemnego tłumaczenia tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych z wybranego języka obcego
 •       doboru właściwych narzędzi do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszczenia i analizy argumentów filozoficznych, identyfikacji ich kluczowych tez, założeń i konsekwencji

ZNAJOMOŚĆ:

 •       przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego na poziomie B2
 •       posługiwania się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce