• Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Gospodarka przestrzenna

PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy w: biurach projektowych, sektorze prywatnym (firmy konsultingowe, deweloperskie, agencje nieruchomości, banki), administracji samorządowej, rządowej, instytucjach Unii Europejskiej, agencjach rozwoju regionalnego, instytutach badawczych związanych z gospodarką przestrzenną.

TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIERA W ZAKRESIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe oraz praktyki zawodowe – 160 godzin
 • w ramach praktyk studenci biorą udział w procedurach planistycznych, wyłożeniach projektów planów, dyskusjach publicznych, debatach, wizytach studyjnych w instytucjach

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UMIEJĘTNOŚCI:

 • kształtowania, projektowania, gospodarowania przestrzenią miast, gmin i regionów, programowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów miast i wsi, planowania rozwoju systemów infrastruktury przemysłowej, gospodarki nieruchomościami i gruntami oraz procesami inwestycyjnymi;
 • przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy, opracowania wytycznych i warunków technicznych, niezbędnych do przeprowadzania przetargów na realizacje konkretnych projektów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta czy gminy;
 • współdziałania i pracy w zespole;
 • prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz kreowania wizerunku profesjonalisty;
 • stosowania technik mediacyjnych oraz prowadzenia procesu partycypacyjnego;
 • prowadzenia konsultacji społecznych;
 • posługiwania się wybranym językiem obcym na poziomie B2, w tym językiem specjalistycznym z zakresu gospodarki przestrzennej;
 • obsługi programów specjalistycznych: AutoCAD 2D i 3D, Scilab, wykorzystywania systemu GIS;
 • przeprowadzania specjalistycznych analiz przestrzeni, analiz gospodarczych i wycen;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie: opracowywania projektów dokumentów planistycznych, opracowywania dokumentacji specjalistycznych i ekspertyz;
 •   koordynacji interdyscyplinarnych zespołów realizujących zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami;

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce