• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Hispanistyka

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy m.in. w: wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą. Podjęcia pracy w instytucjach społeczno-kulturalnych, wiązanych z językiem i kulturą świata hiszpańskiego, w mediach czy administracji.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE HISPANISTYKI UPRAWNIA DO:

·      ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filologię romańską, filologię hiszpańską lub iberyjską, historię i kierunki pokrewne)

·      kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

·      obowiązkowe: praktyki studenckie – w szkołach oraz firmach polskich bądź zagranicznych

KOMPETENCJE ZAWODOWE ZNAJOMOŚĆ:

języka hiszpańskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistycznego z zakresu dyscyplin wykładanych podczas studiów: językoznawstwa, literatury, historii oraz języka hiszpańskiego, ekonomii, administracji i hotelarstwa, historii, kultury, literatury i sztuki oraz współczesnych realiów Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego.

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce