• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Historia sztuki

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

podjęcia specjalistycznej pracy jako historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, szkołach (szczególnie szkołach plastycznych), firmach zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną, firmach i zakładach inwentaryzacji oraz ochrony zabytków. Absolwent zdobywa podstawową wiedzę w zakresie kultury ludów pierwotnych, sztuki starożytnej basenu Morza Śródziemnego, sztuki średniowiecznej, nowożytnej, nowoczesnej, ponowoczesnej i aktualnej; obejmującą sztukę powszechną (przede wszystkim europejską) i polską.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE HISTORII SZTUKI UPRAWNIA DO:

ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na historię sztuki lub ochronę zabytków) kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

PRAKTYKI I STAŻE:

obowiązkowe objazdy zabytkoznawcze – trzy objazdy zabytkoznawcze po Polsce, w każdym roku studiów 6 dni, praktyki muzealne i inwentaryzacyjne w terenie, obowiązkowe praktyki laboratoryjne sprawdzające wykorzystanie nabytej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki. Obowiązkowe praktyki inwentaryzacyjne umożliwiające zdobycie umiejętności: sporządzania dokumentacji z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków, opisu inwentaryzacyjnego dzieła sztuki; wykorzystania obowiązujących aktów prawnych; współpracy historyka sztuki z konserwatorem. Nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy.

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

·      krytycznego spojrzenia na pozamuzealną ekspozycję dzieła sztuki, jego użytkowanie, potrzeby konserwatorskie;

·      pogłębionego uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystania z różnych jego form;

·      podstawowej orientacji w problematyce handlu dziełami sztuki i specyfiki tego rynku;

·      pracy w zespole;

·      organizacji pracy redakcyjnej i działalności wystawienniczej (przygotowania projektu koncepcji i realizacji wystawy);

·      korzystania z umieszczonych w sieci kolekcji muzealnych;

·      wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowej;

pracy z obrazem (zajęcia: informatyka w historii sztuki; muzeum wirtualne).

ZNAJOMOŚĆ:

·      technik komunikacji

·      pozyskiwania funduszy

·      technik pracy komputerowej z zasobami wizualnymi - archiwa cyfrowe, bazy danych

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:

Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce