• Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Historia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

pracy w zawodzie nauczyciela historii, archiwisty, placówkach kultury, środkach masowego przekazu, prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pisania prac historycznych, popularyzacji wiedzy historycznej w społeczeństwie.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE HISTORII UPRAWNIA DO:

ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na historię, humanistykę cyfrową lub turystykę kulturową), kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

STUDIA W ZAKRESIE HISTORII OBEJMUJĄ DWIE SPECJALNOŚCI ZAWODOWE DO WYBORU:

·      nauczycielska: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii

·      archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: przygotowanie do wykonywania zawodu archiwisty, archiwisty dokumentów elektronicznych, archiwisty zakładowego, specjalisty zarządzania dokumentacją.

PRAKTYKI I STAŻE:

·      obowiązkowe: praktyki zawodowe związane z wybraną specjalizacją (pedagogiczną lub archiwalną)

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

·      analizy różnorodnych procesów historycznych

·      w zakresie dydaktyki szczegółowej historii

·      w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

·      planowania i konstruowania narzędzi dydaktycznych

·      organizacji warsztatu pracy

·      rozstrzygania i łagodzenia konfliktów szkolnych

·      organizacji pracy zespołów uczniowskich

ZNAJOMOŚĆ:

·      wybranego języka nowożytnego na odpowiednim poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

·      historii Polski i historii powszechnej, począwszy od starożytności aż po historię najnowszą

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce