• Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Informatyka

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • posługiwania się w pracy zawodowej ogólną wiedzą z dziedziny informatyki, pogłębioną poprzez wybór specjalizacyjnych ścieżek w tematyce: programowania i przetwarzania informacji, grafiki komputerowej i multimediów oraz sieci komputerowych
 • pracy jako grafik komputerowy, programista i projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE

INFORMATYKI UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na informatykę lub matematykę)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 120 godzin praktyk organizowanych we współpracy Instytutu z firmami prywatnymi działającymi w obszarze IT oraz z jednostkami samorządowymi
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW  SPECJALNOŚCI „PROGRAMOWANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI”:

 • posiada wiedzę z zakresu ochrony danych i kryptografii teorii grafów i sieci, złożonych metod algorytmizacji
 • zna w stopniu zaawansowanym język SQL
 • konstruuje relacyjne bazy danych dla typowych zastosowań
 • potrafi administrować systemami bazodanowymi, zna PHP
 • korzysta z wzorców projektowych
 • potrafi pisać skrypty i tworzyć aplikacje internetowe w wybranym frameworku

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI „GRAFIKA KOMPUTEROWA”:

 • posiada wiedzę z zakresu matematycznych podstaw grafiki komputerowej, metod i algorytmów grafiki komputerowej, komputerowej analizy obrazów, animacji komputerowych i grafiki internetowej
 • swobodnie posługuje się pakietami oprogramowania graficznego oraz narzędziami do obróbki dwuwymiarowych i trójwymiarowych animacji

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI „ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI”:

 • posiada wiedzę z zakresu routingu statycznego i dynamicznego, sieci przełączanych, radiowych i rozległych oraz znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieciowego, dobrania i skonfigurowania odpowiedniego protokołu routingu do architektury sieci, konfiguracji przełączników stosując VLAN-y, VTP i STP, konfiguracji punktów dostępowych i klienta sieci bezprzewodowej
 • umie skonfigurować sieci rozległe przy użyciu protokołów Frame Relay i PPP, stosować listy dostępu ACL, konfigurować NAT i DHCP
 • potrafi zabezpieczyć sieć i zarządzać bezpieczną siecią komputerową

UMIEJĘTNOŚCI:

 • komunikowania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym
 • pracy w zespole, współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę
 • negocjowania z klientami
 • formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień informatycznych
 • stosowania aparatu matematycznego, techniki dowodzenia twierdzeń do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym w zakresie programowania, konstrukcji i analizy algorytmów, baz danych, sieci komputerowych, systemów operacyjnych, abstrakcyjnych struktur danych, architektury komputerów, inżynierii oprogramowania, grafiki komputerowej, komputerowej analizy danych, modelowania matematycznego

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka angielskiego, zwłaszcza przy korzystaniu ze specjalistycznej dokumentacji technicznej i baz wiedzy z zakresu systemów operacyjnych i aplikacji użytkowych
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży informatycznej

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce