• Wydział: Wydział Filozofii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Kulturoznawstwo

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, społecznym, a także artystycznym
 • realizacji celów praktycznych ukierunkowanych na profesjonalne zachowania zawodowe kulturoznawcy
 • pracy w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, na stanowisku nauczyciela „wiedzy o kulturze” oraz przedmiotów z kształcenia artystycznego lub przedsiębiorczości (w obszarze kultury) dla III i IV poziomu kształcenia młodzieży
 • pracy jako instruktor kulturalno-oświatowy w ośrodkach kultury, koordynator do spraw organizacji widowisk, specjalista do spraw edukacji w teatrach, domach kultury, muzeach, specjalista do spraw promocji i organizacji imprez w instytucjach kultury, koordynator i twórca projektów lokalnych i ogólnopolskich czy europejskich w dziedzinie kultury i sztuki, pracownik merytoryczny parków edukacyjnych m.in. etnograficznych, naukowych, specjalista do spraw wystaw w muzeach oraz kustosz w instytucjach kulturalno-społecznych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe:

•            praktyki zawodowe – 3 tygodniowe, Instytucje przyjmujące na praktyki to: Centrum Spotkania Kultur; Domy kultury (m.in. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie); Muzea (m.in. Państwowe Muzeum na Majdanku)

•            zajęcia terenowe, poznając działalność instytucji kulturalnych

•            zajęcia warsztatowe pozwalają nabyć umiejętności i opanować narzędzia przydatne do poruszania się zarówno w rozwijającym się dynamicznie cyfrowym świecie, jak i w klasycznych technikach plastycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, Ikona)

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Przy kierunku działa Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL, które organizuje odczyty, dyskusje, sympozja, wystawy, konkursy, wyjazdy naukowe, ponadto we współpracy z pracownią klasycznych technik artystycznych jest organizatorem warsztatów pisania ikon.

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera udział w projektach i programach: program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Liga Odpowiedzialnego Biznesu; Projekt „Aktywny student – aktywny absolwent”; Projekt „Zdobądź zatrudnienie”, Bezpłatny Kurs Fundraisingu.

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

•       specjalność Filozoficzny wymiar kultury: Absolwent podejmuje problem rozumienia kultury, złożoności i uwarunkowań zjawisk kulturowych i artystycznych czy medialnych, relacji pomiędzy obszarami kulturowymi, jak religia czy sztuka, społecznych uwarunkowań funkcjonowania kultury, przygotowuje się do pracy w obszarze kultury

•       specjalność Kultura w działaniu: Absolwent analizuje i porównuje zjawiska kulturowe, używa poznane podczas studiów i praktyk metody i instrumenty badawcze i twórcze do kreatywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze lokalnej i globalnej

•       kompetencje w zakresie przygotowywania autorskich projektów wystawienniczych, prezentacji (także w formie multimedialnej) samodzielnie przygotowanych wyników badań

ZNAJOMOŚĆ:

•       znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2

•       potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi głównie w zakresie: przygotowywania wystąpień za pomocą programów edycyjnych, kalkulacyjnych, prezentacyjnych

•       posługiwać się biegle podstawowymi aplikacjami oraz programami niezbędnymi w pracy kulturoznawcy

•       potrafi zastosować narzędzia analityczne do refleksji nad zjawiskami kultury zwłaszcza dziełami filmowymi oraz medialnymi

•       posiada podstawową umiejętność opisu, analizy i klasyfikacji dzieła sztuki pod względem tematycznym, typologicznym, chronologicznym, geograficznym, technologicznym

•       kompetencje w zakresie przygotowania projektów finansujących inicjatywy kulturalne, artystyczne i z zakresu turystyki kulturowej

•       kompetencje w zakresie znajomości prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej

•       kompetencje w zakresie organizacji wystaw indywidualnych, autonomicznych stanowisk kuratorskich

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce