• Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Pedagogika specjalna

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • sprawowania opieki oraz prowadzenia działalności pedagogicznej wobec osób z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • wykonywania następujących zawodów: oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, asystent nauczyciela, asystent ucznia, pedagog leczniczy, nauczyciel terapeuta, nauczyciel wspomagający, surdopedagog, wychowawca, pedagog
 • podjęcia aplikacji, pozwalającej na wykonywanie obowiązków kuratora społecznego lub zawodowego

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE
PEDAGOGIKI SPECJALNEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku pedagogika lub socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. w zakresie „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe 210 godzin praktyk zawodowych

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW
UMIEJĘTNOŚCI:

 • animowania pracy nad rozwojem podopiecznych oraz wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy, a także inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
 • motywowania osoby z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i/lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji
 • panowania nad stresem w różnych sytuacjach społecznych
 • diagnostyczne, pozwalające na rozpoznanie sytuacji dzieci z uszkodzeniami słuchu i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • opracowania wyników obserwacji i formułowania wniosków oraz podjęcia pracy terapeutycznej

ZNAJOMOŚĆ:

 • charakteru pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z uwzględnieniem wszystkich stopni niepełnosprawności intelektualnej oraz występowania dodatkowych ograniczeń w stanie zdrowia i sprawności z przygotowaniem do pracy z osobami przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • specyfiki pracy z osobami z dysfunkcjami słuchu oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole podstawowej
 • podstaw wiedzy dydaktycznej niezbędnej w kształceniu i komunikowaniu z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-terapeutycznymi lub socjalizacyjnymi
 • języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • programów komputerowych (Word, PowerPoint oraz Prezi) i zasad wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, niedostosowanymi i szczególnie uzdolnionymi.

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00
tel.: +48 81 445 42 16
e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce