• Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Pedagogika

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • wykonywania zawodu pedagoga w charakterze: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela wspomagającego, pedagoga szkolnego, instruktora, animatora, doradcy, opiekuna, kuratora – w zależności od wybranej specjalności: (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; pedagogika szkolna z elementami logopedii, pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny)

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE PEDAGOGIKI UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku pedagogika lub socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. w zakresie „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”, „Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego”

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: praktyki pedagogiczne – praktyka ciągła po I i II roku oraz praktyka śródroczna na III roku

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • diagnostyczne w zakresie przesiewowych badań logopedycznych, rozumienia i właściwej interpretacji wyników, szczegółowej diagnozy logopedycznej prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • twórcze i innowacyjne w pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • oceny przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej i profilaktycznej
 • dokonania analizy własnych działań, ich ewaluacji (indywidualnie i w zespole) oraz określania obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu analizy procesów edukacyjnych zachodzących w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy i umiejętności z zakresu specyfiki funkcjonowania wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z trudnościami logopedycznymi
 • wiedzy dotyczącej terminologii logopedycznej: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, klasyfikacji zaburzeń mowy, zasad diagnozy i terapii logopedycznej, zasad współpracy pedagoga z logopedą
 • wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • wiedzy dotyczącej podstaw organizacyjnych, czynników, elementów i metod pracy z dzieckiem w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym
 • wiedzy z zakresu pedagogiki rodziny i poradnictwa rodzinnego
 • języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • programów komputerowych (m.in. PowerPoint i Prezi)
 • programów informatycznych stosowanych w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej i wykorzystywanych w pracy pedagoga szkolnego

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce