• Wydział: Wydział Teologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Praca socjalna

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodzie: m.in. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawcy w jednostkach organizacyjnych
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • pracy w: m.in. Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach działających na rzecz osób, grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym
 • pracy w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE PRACY SOCJALNEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku nauki o rodzinie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną (praktyki ciągłe)

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej
 • rozwiązywania problemów w zakresie m.in.: dysfunkcjonalności rodziny, niepełnosprawności, starości, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego, migracji, uchodźstwa
 • niezbędne do pracy jako Streetworke
 • używania języka specjalistycznego i porozumiewania się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
 • prowadzenia mediacji i negocjacji w ramach pracy socjalnej
 • przygotowania wystąpień ustnych z zakresu pracy socjalnej, dotyczących zagadnień i procesów społecznych
 • posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie średnio- -zaawansowanym
 • opracowywania i prezentowania wyników analizy, diagnozy i ewaluacji z wykorzystaniem ICT
 • dokonywania diagnozy (analizy), oceny sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych

ZNAJOMOŚĆ:

 • konstruowania i prowadzenia prostych badań socjologicznych
 • uruchamiania własnej działalności w ramach przedsiębiorczości społecznej
 • pozyskiwania funduszy dla organizacji rządowych i pozarządowych

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce