• Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  Jednolite stacjonarne, Jednolite niestacjonarne
 • Język: Polski

Prawo kanoniczne

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w administracji kościelnej (prawnik w instytucjach kościelnych – trybunały kościelne, kurie diecezjalne i zakonne)
 • w poradnictwie prawnym (w kancelariach prawnych i kanonicznych)
 • w sądownictwie kościelnym (sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego)

TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: w kancelarii parafialnej lub prawnej czy kanonicznej / kurii diecezjalnej/sądzie kościelnym – podczas praktyk
 • studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, sporządzania pism procesowych, symulacji procesów, rozwiązywania kazusów

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • przedstawiania swojej tezy, prowadzenia dyskusji
 • komunikacji z użyciem specjalistycznej terminologii i prezentacji wyników badań
 • przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego
 • oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków

ZNAJOMOŚĆ:

 • prawa kanonicznego w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym
 • języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i fachowego słownictwa w zakresie prawa kanonicznego
 • portali przydatnych dla kanonisty ze względu na ich zawartość:System Informacji Prawnej Lex, Legalis, LexPolonica, bazy biblioteczne, czasopisma w wersji elektronicznej

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce