• Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  Jednolite stacjonarne, Jednolite niestacjonarne
 • Język: Polski

Prawo

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, legislacyjnej, komorniczej, rzecznikowskiej
 • pracy w administracji publicznej, w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, do uczestnictwa w życiu polityczno-gospodarczym
 • pracy, dzięki międzynarodowym programom kształcenia, w szeroko rozumianym międzynarodowym obrocie prawnym

TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • praktyki obowiązkowe: studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach obowiązkowych praktyk w sądach, prokuraturach oraz kancelariach lub innych instytucjach stosujących prawo
 • działalność prospołeczna w ramach klinik prawa, wolontariatu i działalność studencka w ramach Samorządu Studentów

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • komunikowania się z zastosowaniem specjalistycznej terminologii prawnej, rozwiązywania problemów prawnych
 • prowadzenia negocjacji prawniczych
 • sporządzania pism procesowych, umów itp.
 • wykorzystywania norm moralnych i etycznych w zawodach prawniczych
 • analizy aktów prawnych i rozwiązywania problemów prawnych
 • orzystania ze specjalistycznych baz typu LEX, Legalis, HUDOC

ZNAJOMOŚĆ:

 • przepisów prawnych związanych z działalnością gospodarczą, w tym z zakresu prawa handlowego, własności przemysłowej i prawa autorskiego

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce