• Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  Jednolite stacjonarne, Jednolite niestacjonarne
 • Język: Polski

Psychologia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodzie: psychologa klinicznego, psychoterapeuty, psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalisty ds. interwencji kryzysowej (psychologia wspierania jakości życia)
 • pracy w zawodzie trenera biznesu (coacha), specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń pracowników, doradcy zawodowego, psychologa transportu (psychologia biznesu i przedsiębiorczości)

TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie – np. na kierunku psychologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowa praktyka wakacyjna (psychologiczna) w wymiarze 100 godzin
 • obowiązkowa praktyka pedagogiczna: dla studentów, którzy od III roku wybrali moduł: „Psychologia edukacji i komunikacji” – w wymiarze 150 godzin

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

Oferta umożliwia odbycie studiów na jednej z dwóch specjalności:

 • Psychologia wspierania jakości życia” lub „Psychologia biznesu i przedsiębiorczości

W ramach każdej z nich od V-go semestru student dookreśla profil swoich zainteresowań, wybierając jeden z sześciu oferowanych modułów z przedmiotami wyróżniającymi jego dodatkowe kompetencje:

 • psychologia kliniczna i osobowości
 • zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
 • psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji
 • psychologia jakości życia
 • psychologia edukacji i komunikacji
 • psychologia społeczna i kulturowa
 • marketing i reklama
 • organizacja i zarządzanie
 • doradztwo zawodowe
 • mediacje w biznesie
 • procesy grupowe i kulturowe
 • podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej

UMIEJĘTNOŚCI:

 • autoprezentacji
 • komunikacji interpersonalnej
 • prowadzenia negocjacji
 • organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole
 • wystąpień publicznych
 • obsługi programów komputerowych, w tym specjalistycznych: „Podstawy psychometrii”, „Metody statystyczne” oraz Bazy danych i arkusze kalkulacyjne, Pakiety statystyczne SPSS/Statistica

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce