• Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Socjologia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w takich placówkach jak: instytucje i organizacje badawcze, administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe
 • pracy w zawodzie m.in.: specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej, specjalisty ds. public relations, doradcy personalnego, specjalisty ds. zasobów ludzkich (HR), doradcy ds. reklamy, mediatora, negocjatora, badacza opinii publicznej, badacza – naukowca, redaktora, copywritera oraz asystenta rodziny
 • po ukończeniu odpowiednich specjalności – pracy w zawodzie animatora wydarzeń sportowych i turystycznych, specjalisty ds. turystyki, specjalisty ds. polityki rodzinnej, pracownika służb publicznych, analityka marketingowego, analityka Internetu, menadżera ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, animatora kultury

SPECJALNOŚCI DO WYBORU:

 • służby publiczne i polityka rodzinna
 • animacja sportu rekreacyjnego i turystyki
 • socjologia gospodarki i Internetu
 • społeczności lokalne i animacja kultury

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE SOCJOLOGII UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologii, pedagogice lub pracy socjalnej)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe – 90 godz. (po II roku studiów) w agencjach badawczych, przedsiębiorstwach (działach marketingu, promocji, HR), organizacjach pozarządowych i administracji publicznej

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykorzystywania możliwości Internetu do działań marketingowych, badań socjologicznych
 • wprowadzania marki na rynek, tworzenia i realizacji planów sprzedaży – specjalizacja socjologia gospodarki i Internetu
 • w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • samodzielnego identyfikowania interesu społecznego;
 • uczestniczenia w dialogu publicznym
 • prowadzenia szkoleń lub warsztatów
 • współpracy z instytucjami polityki publicznej – specjalizacja służby publiczne i polityka rodzinna
 • kompleksowej realizacji usług w zakresie organizacji czasu wolnego i organizacji aktywnego wypoczynku – specjalizacja animacja sportu rekreacyjnego i turystyki
 • wykorzystywania mediów społecznościowych, technologii informacyjnych oraz Internetu do tworzenia prezentacji

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy w zakresie funkcjonowania kultury lokalnej (miejskiej oraz wiejskiej) – specjalizacja społeczności lokalne i animacja kultury
 • słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, analiz statystycznych i teorii socjologicznych. Wykłady fakultatywne w języku angielskim: New trends in sociology;
 • Sociology in Europe
 • programów komputerowych (przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS) do prowadzenia analiz statystycznych

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce