• Wydział: Wydział Teologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  Jednolite stacjonarne
 • Język: Polski

Teologia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół
 • pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni i telewizji katolickich
 • pracy w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich
 • działania w organizacjach społecznych respektujących wartości chrześcijańskie bycia liderem ruchów i stowarzyszeń katolickich

TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki pedagogiczne
 • wolontariat w ramach wydarzeń o charakterze religijnym (rekolekcje, festiwale, wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży)

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wiązania ze sobą indywidualnych tematów z zakresu poszczególnych dyscyplin teologicznych na podstawie zdobytej wiedzy z etyki, filozofii i teologii
 • stosowania zasad etycznych w praktyce rozumienia i oceny nowych i rozwijających się form religijnych, przekonań i praktyk stosowania wiedzy teologicznej w aktywności zawodowej i życiu społecznym
 • prezentacji określonej wiedzy adekwatnie do poziomu odbiorców doboru odpowiednich narzędzi komunikacji
 • wykorzystywania techniki głosowej w celu osiągnięcia zamierzonej ekspresji
 • przygotowywania konspektów dla większych zespołów katechetycznych krytycznej oceny wypowiedzi innych i formułowania wniosków z prowadzonej komunikacji
 • docenienia odmiennych punktów widzenia w wymiarze społeczno-religijnym i podjęcia z nimi dialogu określenia, postawienia i rozwiązania problemu praktycznego wykorzystania kompetencji zawodowych, specjalistycznych i miękkich nabytych w ramach studiów prowadzenia poszukiwań, opracowania i analizowania informacji z wielu źródeł

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka obcego, uwzględniająca elementy języka teologicznego i treść tekstów teologicznych (lektorat z języka angielskiego w zakresie teologii; łacina obejmuje przede wszystkim słownictwo kościelne; greka i hebrajski – słownictwo biblijne) technologii informacyjnych w dydaktyce i ewangelizacji

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów:
Al. Racławickie 14, p. CN-004 (Collegium Norwidianum KUL)
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od 09.00 do 14.00

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: fghql@xhy.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce