• Wydział: Wydział Zarządzania
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Marketing i Komunikacja Rynkowa

Jest to kierunek praktyczny, przygotowujący absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z marketingiem, komunikacją rynkową lub sprzedażą. Program kształcenia uwzględnia szereg przedmiotów zorientowanych na rozwój umiejętności praktycznych związanych z działalnością marketingową podmiotu. Dotyczą one między innymi:

 • badań otoczenia przedsiębiorstwa;
 • zrozumienia klientów i przebiegu procesów nabywczych;
 • tworzenia strategii marketingu dla podmiotów produkcyjnych, usługowych, jak i handlowych;
 • budowy strategii komunikacji z otoczeniem, jak również projektowania samego komunikatu promocyjnego;
 • współpracy z mediami tradycyjnymi oraz społecznościowymi,
 • wiedzy i umiejętności menedżerskich, między innymi z zakresu prawnych i organizacyjnych aspektów przedsiębiorczości, zarządzania projektami czy finansów i rachunkowości;
 • podstawowych kompetencji społecznych, w tym współpracy z podmiotami zewnętrznymi, pracy w grupie, negocjacji i działań sprzedażowych, autoprezentacji i umiejętności wystąpień publicznych.

Kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa w 2017 roku otrzymał prestiżowy certyfikat "Studia z przyszłością".
Program kierunku MiKR powstał w wyniku konsultacji z pracodawcami i jest odpowiedzią na ich potrzeby.

Absolwent kierunku będzie mógł pełnić funkcję pracownika działu obsługi klienta, handlowca lub kierownika biura handlowego, merchandisera, specjalisty ds. działań promocyjnych, specjalisty ds. reklamy, specjalisty ds. PR i kontaktów z mediami, specjalisty ds. badań marketingowych, account managera w agencji reklamowej, jak również brand lub category managera w przedsiębiorstwach handlowych bądź produkcyjnych. Równocześnie, studia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa przygotowują do prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza w sektorze usługowym lub handlowym.

Co nas wyróżnia:

 • jesteśmy jednym z trzech takich kierunków w Polsce;
 • większość naszych zajęć to projekty, laboratoria, praca zespołowa;
 • ponad 60% zajęć poprowadzą praktycy z regionu i kluczowych ośrodków w Polsce;
 • kładziemy nacisk na język obcy;
 • potrafimy połączyć teorię marketingu z umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi;

A wszystko to z wykorzystaniem technologii i nowych mediów!

MiKR a potrzeby rynku pracy

 • Potrzeba zatrudnienia specjalistów jest nie tylko widoczna w środowisku przedsiębiorstw i szeroko rozumianego biznesu, ale również potwierdzona wynikami badań prognostycznych na temat rynku pracy w Polsce prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Raport ten wskazuje na zapotrzebowanie aż 59 tys. nowych miejsc pracy dla specjalistów ds. marketingu i komunikacji rynkowej. Jest to niezwykle istotny argument przemawiający za tworzeniem nowego kierunku nastawionego na kształtowanie także specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania marketingowego i działań promocyjnych z wykorzystaniem nowych mediów, technologii mobilnych i mediów społecznościowych.
 • Przedsiębiorcy wskazują wyraźnie zapotrzebowanie na absolwentów - specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizowania marketingu w przedsiębiorstwach, badania otoczenia rynkowego (w tym oferty konkurentów), wykonania segmentacji rynku i określania potrzeb klientów docelowych, ustalania celów działań marketingowych, tworzenia planów marketingowych, budżetowania działań marketingowych, opracowania strategii marketingowych oraz kontrolowania ich skuteczności i efektywności, a także kształtowania partnerskich relacji z klientami.  
 • Zasadność studiowania kierunku „marketing i komunikacja rynkowa” potwierdzają także dane zawarte w najnowszym raporcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na temat potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw za rok 2015. Można w nim zauważyć, że badani właściciele przedsiębiorstw wskazywali bardzo często obszar marketingu jako dziedzinę funkcjonowania przedsiębiorstwa, w której występują znaczne deficyty w zakresie umiejętności pracowników (największa liczba wskazań spośród wszystkich badanych obszarów). Ponadto, w omawianym raporcie respondenci przedstawili listę najbardziej poszukiwanych predyspozycji pracowników. Przedsiębiorcy - respondenci na trzech pierwszych miejscach umieścili uniwersalne cechy dobrego pracownika takie jak: sumienność i dokładność, profesjonalizm i etyka oraz zaangażowanie. Na szczególne wyróżnienie w omawianym zestawieniu zasługuje 4 miejsce w rankingu, na którym respondenci umieścili orientację na klienta, będącą punktem wyjścia wszelkich koncepcji i działań marketingowych.

Czego oczekujemy od kandydata (ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia)
Studia na kierunku MiKR będą dostarczać wiedzę i rozwijać kompetencje w zakresie szeroko pojętego marketingu, w szczególności o charakterze koncepcyjno-kreatywnym, planistyczno-biznesowym, narzędziowo-technicznym oraz organizacyjno-sprawnościowym.

Od kandydata na ten kierunek studiów oczekujemy:

 • zainteresowania i dociekliwości ukierunkowanej na obszar ekonomii i zjawisk społeczno-gospodarczych, wspieranej myśleniem holistycznym, integratywnym (śledzenie trendów w kulturze, demografii, aktywności społecznej, ożywienia gospodarczego i kryzysów, itp.),
 • zainteresowania procesami i zjawiskami rynkowymi, w tym: transakcjami rynkowymi (kupna/sprzedaży), zachowaniami klientów, komunikacją na rynku (reklama, promocja), rynkiem kapitałowym i finansowym, itp.,
 • zainteresowania nowymi technologiami i systemami informacyjnymi, szczególnie w kontekście ich stosowania w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw oraz użyteczności dla klienta (internet, telefonia mobilna),
 • optymizmu i samodzielności w poszukiwaniu szans na własny sposób życia i kariery zawodowej, skłonności do działań przedsiębiorczych (w tym zakładania działalności gospodarczej), otwartości na zmiany, innowacje i ryzyko biznesowe,
 • otwartości na ludzi, dialog społeczny i współpracę, zdolności do działań zespołowych, pozytywnego nastawienia do problemów i naturalnej motywacji do ich rozwiązywania, asertywności.

Kształcenie, jakie proponowane jest w ramach tego kierunku studiów, powinno oprócz dostarczenia studentowi wiedzy i umiejętności merytorycznych, rozwijać będzie w/w kompetencje, tak aby absolwent z chwilą ukończenia studiów mógł być mocno zorientowany na pełnienie określonych ról i aktywności w swojej pierwszej pracy zawodowej. Ułatwi mu to poszukiwanie pracy i pozwoli łatwiej realizować swoją karierę w środowisku pierwszego zatrudnienia.

Informacje o procedurze rekrutacji: [tutaj]
Elektroniczna rejestracja kandydatów: [tutaj]

Dziekanat:
ul. Nadbystrzycka 38/106,
20-618 Lublin
tel. /fax +48 81 538 46 71,
tel. +48 81 538 45 36, - 43 61,
jm.qmvrxnang@cbyyho.cy

Wydział Zarządzania


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce