Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Dodatkowe informacje w serwisach społecznościowych:
fecebook vkontakte

Przed przyjazdem do Polski rozwińzwiń

Obywatele UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii (dalej zwani obywatelami UE lub EFTA) oraz członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków pobytu. W tym okresie obywatel UE jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży albo inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek rodziny niebędący obywatelem UE lub EFTA jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży.

Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej lub EFTA przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju.

Wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinieneś:

  1. Uzasadnić cel i okoliczności planowanego pobytu oraz przedstawić dokumenty je potwierdzające.
  2. Posiadać i okazać na żądanie Straży Granicznej dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium.
  3. W przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej, posiadać wystarczające środki utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.

Procedura przekraczania granicy

Jak załatwić formalności:

Wszystkie informacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce znajdziesz także  tutaj.

Po przyjeździe do Polskirozwińzwiń

Krok 1

Po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy w Urzędzie Miasta (Gminy) pod adresem, w którym przebywa, najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawienie potwierdzenia dopełnienia obowiązku meldunkowego wymagane jest między innymi w trakcie procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca, jeżeli przebywa on na terytorium Polski.

Jak załatwić formalności:

Krok 2

Przed upływem trzech miesięcy należy zalegalizować swój pobyt.

  1. obywatel Unii Europejskiej lub EFTA oraz członek rodziny obywatela unii Europejskiej lub EFTA przebywającego na terytorium Polski jest obowiązany zarejestrować swój pobyt,
  2. członek rodziny obywatela UE lub EFTA niebędący obywatelem UE lub EFTA jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE lub EFTA.
  3. obywatel spoza Unii Europejskiej lub EFTA musi uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Wniosek o zarejestrowanie lub wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium RP.
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Jak załatwić formalności:

Krok 3

Gdy już masz pozwolenie aby zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące należy zameldować się na pobyt dłuższy niż 3 miesiące.

Jak załatwić formalności:

 


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Oferta edukacyjna
Gdzie możesz studiować i jakie kierunki są dostępne
Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce