Jak uzyskać wizę

Dodatkowe informacje w serwisach społecznościowych:
fecebook vkontakte

Jaka wiza będzie mi potrzebna?

 1. Wiza jednolita pobytowa (tzw. wiza Schengen) oznaczona symbolem „C” uprawnia do jednego lub większej liczby wjazdów, pod warunkiem, że ani długość jednorazowego pobytu, ani całkowita długość kolejnych pobytów na terytorium państw obszaru Schengen nie przekracza 3 miesięcy w ciągu każdego okresu 6 miesięcy liczonego od dnia pierwszego wjazdu na to terytorium

  Pobierz wniosek o przyznanie wizy Schengen
   
 2. Wiza krajowa oznaczona symbolem „D” uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Polski lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące i nieprzekraczających łącznie 1 roku w okresie ważności wizy.
  Jeśli cudzoziemiec chce pozostać w Polsce dłużej, musi po tym okresie ubiegać się o nową wizę u polskiego konsula za granicą lub ubiegać się o kartę pobytu.
  Jedynie wiza krajowa może być wydana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, repatriacji, korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

  Pobierz wniosek o wydanie wizy krajowej

  UWAGA: Cudzoziemiec posiadający wizę krajową oznaczoną symbolem „D” ma prawo do jednorazowego przejazdu przez terytorium innych państw Schengen w celu jednorazowego dotarcia do państwa, które wydało wizę. Wyżej wymieniona wiza nie uprawnia do przejazdu tranzytem przez państwa Schengen w drodze powrotnej do kraju pochodzenia.

Jak zdobyć wizę?

Wizy wydaje i odmawia ich wydania konsul. Wniosek o wydanie wizy należy zatem złożyć do konsula. Konsulowie urzędują w konsulatach i w wydziałach konsularnych ambasad Polski w różnych krajach – wniosek o wizę należy więc złożyć do jednej z tych instytucji. Jeżeli w kraju cudzoziemca nie ma polskiego konsulatu, musi on się udać do najbliższej takiej placówki w innym kraju. Wydana przez konsula decyzja o odmowie wydania wizy jest ostateczna.

Znajdź najbliższy konsulat lub ambasadę

Uwaga: niektóre konsulaty wymagają zarejestrowania wniosku wizowego poprzez aplikację eKonsulat – więcej informacji na ten temat są dostępne -> TUTAJ.

Potrzebne dokumenty

Dokumenty główne:
 1. Formularz wizowy wypełniony pismem naśladującym druk lub na maszynie w języku polskim, francuskim lub angielskim i własnoręcznie podpisany przez aplikującego, bez poprawek.
 2. Dokument podróży ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium RP / Schengen, zawierający co najmniej dwie strony wolne i wydany w ciągu ostatnich 10 lat.
 3. Jedno aktualne zdjęcie wykonane na białym tle, z odkrytą głową, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
 4. Podróżne ubezpieczenie medyczne obejmujące wszystkie kraje Schengen. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające, że posiadasz ubezpieczenie zdrowotne. Rodzaj ubezpieczenia zależy jednak od rodzaju wizy, o którą aplikujesz. Jeżeli wnioskujesz o wydanie wizy jednolitej (wizy Schengen), będziesz zobowiązany przedstawić dowód posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, które musi być ważne na całym terytorium Schengen oraz obejmować całkowity czas pobytu. Ubezpieczenie takie powinno obejmować wszelkie wydatki, jakie mogą być związane z powrotem z powodów medycznych, pilną pomocą medyczną lub nagłym leczeniem szpitalnym. Ponadto minimalna kwota tego ubezpieczenia powinna wynosić 30 000 euro.
 5. Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia).
 6. Dowód uiszczenia opłaty konsularnej.
Dokumenty uzupełniające:
 1. Dokumenty potwierdzające cel podróży. Jeżeli chcesz rozpocząć w Polsce naukę lub studia, musisz przedstawić dokumenty potwierdzające ten fakt. W przypadku studiów będzie to zaświadczenie o przyjęciu na studia w Polsce lub dokumenty potwierdzające ich kontynuację. W przypadku nauki – zaświadczenie ze szkoły lub innej instytucji szkoleniowej. W przypadku gdy z zaświadczenia wynika, że cudzoziemiec podejmuje studia, uczestniczy w badaniach naukowych lub szkoleniu na zasadach odpłatności, jest wymagany także dowód wniesienia opłaty za pierwszy rok nauki lub za cały okres nauki, gdy jest krótszy niż rok, albo potwierdzenie posiadania środków w wysokości wystarczającej do uiszczenia opłaty wynikającej z tego zaświadczenia.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu. W celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach cudzoziemiec powinien posiadać kwotę 1600 zł albo jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przez pierwsze 2 miesiące pobytu na tym terytorium. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca wymienionych środków, są:
 • zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy
 • czek podróżny
 • karta kredytowa, z której można korzystać w Polsce, wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej,
 • karta płatnicza, z której można korzystać w Polsce, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku,
 • oryginał zaproszenia w którym zapraszający zobowiązuje się do pokrycia kosztów lub zaświadczenie podpisane u notariusze o tym, że rodzice zobowiązują się utrzymywać
 • dokument potwierdzający przyznanie stypendium.

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Ile wynoszą opłaty konsularne?

Za przyjęcie i rozpatrzenie przez konsula wniosku o wydanie wizy należy uiścić opłatę konsularną (wynosi ona 60 euro w przypadku wiz jednolitych, jak i krajowych). Opłatę konsularną należy uiścić przed złożeniem wniosku o wydanie wizy. Opłata ta nie jest zwracana w przypadku odmowy wydania wizy.

 • W stosunku do obywateli państw trzecich, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o ułatwieniach wizowych, obowiązują niższe opłaty wizowe, tj. 35 euro. Do krajów tych należą: Rosja, Ukraina, Mołdowa oraz kraje bałkańskie: Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Albania, Macedonia i Serbia.
 • Z opłaty za wizy jednolite są zwolnione dzieci do lat 6 oraz wszyscy uczniowie szkół, studenci, studenci podyplomowi oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy podróżują w celu nauki, studiowania lub szkolenia bez względu na posiadane obywatelstwo.
 • Za wizy krajowe, mogą być stosowane różne wysokości opłat w zależności od porozumień zawartych przez Polskę z poszczególnymi krajami trzecimi, a także w zależności od decyzji ministra spraw zagranicznych. W stosunku do obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Rosji obowiązuje zwolnienie z opłaty za wydanie wizy krajowe dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu podjęcia studiów na wyższej uczelni lub udziału w szkoleniach.

 


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce