Rejestracja pobytu

Dodatkowe informacje w serwisach społecznościowych:
fecebook vkontakte

Rejestracja pobytu obywateli Unii Europejskiej

Miejsce załatwienia sprawy:

Oddział ds. cudzoziemców
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 74-24-559
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.00,
wtorek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30

Potrzebne dokumenty:

 1. Wniosek o zarejestrowanie pobytu, złożony na formularzu i sporządzony w języku polskim. Należy złożyć oryginał wypełnionego wniosku oraz 3 kserokopie wypełnionego wniosku.
 2. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt czasowy. Dowiedz się więcej.
 3. Zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia.
  Miejsce załatwienia sprawy:
  Dziekanat Twojego wydziału na uczelni na której studiujesz/masz zamiar studiować.
  Potrzebne dokumenty:
  • Druk zaświadczenia o przyjęciu na studia potwierdzające zamiar podjęcia lub kontynuowania studiów w Polsce. Druk dostępny w pok. Nr 50 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Spokojna 4, a także do pobrania tutaj.
   Uwaga! Zaświadczenia na innych drukach nie są przyjmowane w Urzędzie Wojewódzkim.
  • Poproś także o osobne zaświadczenie o tym że jesteś studentem/ką – na druku z dziekanatu. Na druku musi zostać potwierdzone że jesteś studentem/studentką lub masz zamiar podjęcia lub kontynuowania studiów w Polsce.
  Czas załatwienia tej sprawy: od 10 min. do godziny.
 4. Dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Możesz wybrać publiczny Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) albo inną, prywatną firmę, która świadczy takie usługi.
  Miejsce załatwienia sprawy w przypadku Narodowego Fundusz Zdrowia:
  Narodowy Fundusz Zdrowia przy ul. Koryzonowej 2d.
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 (pamiętaj o tym żeby przyjść co najmniej półgodziny przed zamknięciem, bo tyle mniej więcej czasu zajmuje podpisanie umowy).
  Potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o objecie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym – możesz pobrać go tutaj lub odebrać w pokoju nr 6,
  • potwierdzenie zameldowania z punktu 1. (oryginał zostanie u Ciebie)
  • paszport,
  • zaświadczenie z dziekanatu o tym że jesteś studentem/ką – na druku z dziekanatu,
  • jeśli posiadasz: karta pobytu, numer PESEL i numer NIP.
  Po sporządzeniu umowy musisz pójść na Pocztę (jest obok, ok 150 m) i tak uiścić pierwszą wpłatę. Koszt: 50 zł 30 gr (46,80 + 4,50).
  Teraz wróć do Narodowego Funduszu Zdrowia i po okazaniu wpłaty możesz podpisać i dostać umowę o ubezpieczeniu zdrowotnym.
  Czas załatwienia sprawy: od 30 minut do 45 minut
 5. Pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub dowód potwierdzający ich posiadanie: karta kredytowa, zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu.

Przy składaniu wniosku należy okazać ważny dokument podróży. Obywatel UE może okazać inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
Przy odbiorze zaświadczenia należy okazać ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz dowód uiszczenia opłaty w wysokości 1 PLN. Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie.

więcej informacji znajdziesz tutaj

Rejestracja pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej przebywającego z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeśli masz rodzinę która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest obywatelem Unii Europejskiej procedura rejestracji pobytu się upraszcza.

Miejsce załatwienia sprawy:

Oddział ds. cudzoziemców
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 74-24-559
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.00,
wtorek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30

Potrzebne dokumenty:

 1. Wniosek o zarejestrowanie pobytu, złożony na formularzu i sporządzony w języku polskim. Należy złożyć oryginał wypełnionego wniosku oraz 3 kserokopie wypełnionego wniosku.
 2. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt czasowy.
 3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto:

 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
 • zstępni (dzieci, wnuki) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej,
 • wstępni (rodzice, dziadkowie) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej

Przy składaniu wniosku o zarejestrowanie pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej okazuje się ważny dokument podróży (paszport). Można okazać inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
Za wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu opłata wynosi 1 zł. Zarejestrowanie pobytu i wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu dokonuje się niezwłocznie.

więcej informacji znajdziesz tutajDowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce