Wydanie karty pobytu

Dodatkowe informacje w serwisach społecznościowych:
fecebook vkontakte

Wydanie karty pobytu dla niebędącego obywatelem Unii Europejskiej członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Miejsce załatwienia sprawy:

Oddział ds. cudzoziemców
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. +48 81 74 24 559
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.00,
wtorek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30

Potrzebne dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, złożony na formularzu i sporządzony w języku polskim. Należy złożyć oryginał wypełnionego wniosku oraz 3 kserokopie wypełnionego wniosku.
  2. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt czasowy. Dowiedz się więcej.
  3. Pięć aktualnych fotografii osoby, której wniosek dotyczy. Dołącza się fotografie nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe o wymiarach 4,5 × 3,5 cm,
  4. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto:

  • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
  • zstępni (dzieci, wnuki) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej,
  • wstępni (rodzice, dziadkowie) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej.

Przy składaniu wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej okazuje się ważny dokument podróży (paszport).
Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
Za wydanie i wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE opłata wynosi 30 zł. Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

więcej informacji znajdziesz tutaj


 


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce