Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Dodatkowe informacje w serwisach społecznościowych:
fecebook vkontakte

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony dla obywateli z poza Unii Europejskiej lub EFTA

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. cudzoziemców

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. +48 81 74-24-549
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30-15.00
wtorek 7.30-15.30
środa 9.00-15.00
czwartek 7.30-15.00
piątek 7.30-14.30

Potrzebne dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony złożony na formularzu, wskazujący, że okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie uzasadnia zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Wniosek należy wypełnić czytelnie i szczegółowo uzasadnić. Wniosek składa się w 4 egzemplarzach,
 2. Po 4 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 3. Ważny dokument podróży (paszport) - należy przedstawić do wglądu lub dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię ważnego dokumentu podróży (paszportu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży (paszportu) i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość lub dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię tego dokumentu.
 4. Kserokopie wszystkich stron dokumentu podróży (paszportu), sporządzone w 2 egzemplarzach.
 5. Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu studiów, potwierdzające zamiar podjęcia lub kontynuowania studiów.
  Miejsce załatwienia sprawy:
  Dziekanat Twojego wydziału na uczelni na której studiujesz/masz zamiar studiować.
  Potrzebne dokumenty:
  • Druk zaświadczenia o przyjęciu na studia potwierdzające zamiar podjęcia lub kontynuowania studiów w Polsce. Druk dostępny w pok. Nr 50 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Spokojna 4, a także do pobrania tutaj.
   Uwaga!
   Zaświadczenia na innych drukach nie są przyjmowane w Urzędzie Wojewódzkim.
  • Poproś także o osobne zaświadczenie o tym że jesteś studentem/ką – na druku z dziekanatu. Na druku musi zostać potwierdzone że jesteś studentem/studentką lub masz zamiar podjęcia lub kontynuowania studiów w Polsce.
  Czas załatwienia tej sprawy: od 10 min. do godziny.
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu. Środki finansowe powinny umożliwić pokrycie kosztów utrzymania na terytorium RP cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu bez konieczności korzystania z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).
 7. Dokumenty wykazujące, że cudzoziemiec ma zapewnione wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów studiów.
 8. Dowód uiszczenia opłat w celu podjęcia lub kontynuowania studiów jeżeli są one wymagane przez jednostkę prowadzącą studia (obowiązek przedstawienia).
 9. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możesz wybrać publiczny Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) albo inną, prywatną firmę, która świadczy takie usługi.
  Miejsce załatwienia sprawy w przypadku Narodowego Fundusz Zdrowia:
  Narodowy Fundusz Zdrowia przy ul. Koryzonowej 2d.
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 (pamiętaj o tym żeby przyjść co najmniej półgodziny przed zamknięciem, bo tyle mniej więcej czasu zajmuje podpisanie umowy).
  Potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o objecie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym – możesz pobrać go tutaj lub odebrać w pokoju nr 6,
  • potwierdzenie zameldowania z punktu 1. (oryginał zostanie u Ciebie)
  • paszport,
  • zaświadczenie z dziekanatu o tym że jesteś studentem/ką – na druku z dziekanatu,
  • jeśli posiadasz: karta pobytu, numer PESEL i numer NIP.
  Po sporządzeniu umowy musisz pójść na Pocztę (jest obok, ok 150 m) i tak uiścić pierwszą wpłatę. Koszt: 50 zł 30 gr (46,80 + 4,50).
  Teraz wróć do Narodowego Funduszu Zdrowia i po okazaniu wpłaty możesz podpisać i dostać umowę o ubezpieczeniu zdrowotnym.
  Czas załatwienia sprawy: od 30 minut do 45 minut
 10. Zaświadczenie, potwierdzające wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa (zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego na druku ZAS-W).
  Miejsce załatwienia sprawy:
  I Urząd Skarbowy w Lublinie, ul. Sądowa 5.
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15
  Jeżeli jesteś po raz pierwszy:
  • w okienku nr 14 złóż wypełniony formularz zgłoszeniowy NIP-3 (formularz do pobrania tutaj, bądź w okienku nr 14)
  • w okienku nr 5 złóż uzupełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (wniosek do pobrania tutaj, bądź w okienku nr 5)
   Dowiedz się gdzie masz wnieść opłatę (21 zł) i kiedy możesz odebrać zaświadczenie (najczęściej następnego dnia). UWAGA! Kasa jest czynna od godziny 8.00 do 13.00
  Jeżeli jesteś po raz kolejny:
  • w okienku nr 5 złóż uzupełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (możesz go pobrać tutaj bądź otrzymać w okienku nr 5)
   Dowiedz się gdzie masz wnieść opłatę (21 zł) i kiedy możesz odebrać zaświadczenie (najczęściej wydawane jest od ręki). UWAGA! Kasa jest czynna od godziny 8.00 do 13.00
  Czas załatwienia sprawy: maksymalnie 1 dzień
 11. Zaświadczenie organu ewidencji potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego.
  Dowiedz się więcej
 12. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zezwolenie w kwocie 340,00 zł.

*UWAGA*

 • Formularze wniosków wypełnia się w języku polskim.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku i służące za dowód w postępowaniu powadzonym na podstawie ustawy o cudzoziemcach powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

więcej informacji znajdziesz tutaj

 


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce