Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce.

Dodatkowe informacje w serwisach społecznościowych:
fecebook vkontakte

Miejski program stypendialny Prezydenta Miasta Lublin

Stypendium naukowy Prezydenta Miasta Lublin jest skierowany do studentów I lub II stopnia oraz doktorantów studiów stacjonarnych, którzy w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

Stypendium może być przyznane jednej osobie:

 • jeden raz w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich);
 • jeden raz w ciągu studiów doktoranckich

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 będą przyjmowane w terminie:
od 1 do 31 października
w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
ul. Narutowicza 37/39,
w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pok. nr 7 i pod numerem tel. 81 466 39 82.

Wniosek o przyznanie stypendium

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpłatne studia w języku angielskim + stypendia na pokrycie kosztów utrzymania - WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w roku akademickim 2017/2018 uruchamia w ramach projektów europejskich bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców prowadzone w całości w języku angielskim.
WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA STUDIA JEST:

 • Certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka.
 • W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca – egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Dla obcokrajowców przewidziane są stypendia na pokrycie kosztów utrzymania. Środki te będą wypłacane przez pełny cykl kształcenia na danym kierunku w roku akademickim. Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenta WSEI. Zasady przyznawania środków na pokrycie kosztów utrzymania będą określone w Regulaminie.

Po I roku studiów Uczelnia zaplanowała obowiązkowe zajęcia w ramach Szkoły letniej, w ramach której Studenci będą mieli zajęcia warsztatowe wspierające adaptacje do kultury, zasad i przepisów prawa w Polsce, jak również obowiązkowe zajęcia  z języka polskiego. W czasie trwania Szkoły letniej. Uczelnia zapewnia również zakwaterowanie i wyżywienie jej uczestników.

*Studia finansowane są z EFS w ramach Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. W związku z tym ostatecznym warunkiem przyjęcia na studia jest podpisanie umowy zawierającej poza standardowymi zasadami wynikającymi z Regulaminu Studiów, również wymagania wynikające z zapisów Projektów.

Rekrutacja krok po kroku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dla studentów polonijnych

Są to stypendia ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” i z funduszu stypendialnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pomocą stypendialną mogą być objęci studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich polskiego pochodzenia.
 
Stypendium może być przyznane w przypadku, gdy student nie pobiera stypendiów z innych źródeł finansowania. Przyznawane są na okres jednego semestru, z możliwością ewentualnego przedłużenia w zależności od osiągniętych wyników nauczania.

Kontakt i informacje:

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. +48 22 556 90 02
fax +48 22 556 90 43
e-mail: fjc@fjc.bet.cy
www.wspolnotapolska.org.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego
Studium Europy Wschodniej UW informuje o wznowieniu naboru na rok akademicki 2017/18, a tym samym przywróceniu możliwości korzystania ze stypendium w ramach ”Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego”. Jest on przeznaczony dla obywateli Białorusi.

Prosimy o kontakt osoby, które potrzebują takiego wsparcia na adres ovnybehf.fghqvhz@hj.rqh.cy
Dokumenty kandydatów powinny trafić do Biura Programu:
•    bezpośrednio na adres mailowy
•    poprzez placówki dyplomatyczne RP na Białorusi
•    poprzez biuro Komitetu Obrony Represjonowanych ”Solidarność” (HKAR) w Mińsku

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych Białorusinów nie mogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy. 19 marca 2006 roku wybory na Białorusi doprowadziły do masowych protestów, a w związku z tym do masowych aresztów i represji wobec działaczy opozycyjnych.

Program powstał dzięki szybkiej reakcji polskich władz oraz władz polskich uczelni wyższych, 30 marca 2006 roku. Tego dnia premier Kazimierz Marcinkiewicz i Aleksander Milinkiewicz, przedstawiciel Bloku Zjednoczonych Sił Demokratycznych na Białorusi oraz Rektorzy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podpisali list intencyjny na Uniwersytecie Warszawskim.

Program będzie nosić nazwę Program Stypendialny im. K. Kalinowskiego – II. Jest kontynuacją i rozwinięciem tradycyjnego Programu, który po 10 latach kształcenia studentów z Białorusi na uczelniach polskich zostaje przekształcony w wyższej rangi specjalistyczny program stypendialny – w formie rocznych staży dla kandydatów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką transformacji.
Koordynatorem Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego jest Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej, UW, a dyrektorem Programu, kierownik SEW.

Kontakt i informacje:

Biuro Programu im. Konstantego Kalinowskiego przy Studium Europy Wschodniej
ul. Oboźna 7, III p., lok. 55 (wejście od ul. Sewerynów)
00-332 Warszawa
tel. +48 22 55 21 888
fax +48 22 55 21 887
e-mail:ovnybehf.fghqvhz@hj.rqh.cy
Godz. pracy Biura:
pon. – pt. 9:00 – 17:00

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasa im. Józefa Mianowskiego
„Fellowships Research & Experience” to program stypendialny skierowany do osób z następujących krajów: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Rosji zainteresowanych przeprowadzeniem projektów naukowo-badawczych w Polsce.
 
Stypendium Kasy Mianowskiego przyznaje się badaczom spoza Polski, zwłaszcza z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z preferencją dla osób zatrudnionych w placówkach naukowych tych krajów oraz posiadających stopień naukowy doktora.
 
Celem programu jest wsparcie inicjatyw badawczych służących dzieleniu się z osobami z powyższych krajów polskimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, formuły państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja programu odbywa się poprzez staż naukowo-badawczy oraz staż zawodowy. Pobyt stypendysty w Polsce trwa od 2 do 6 miesięcy.
 
Kontakt i informacje:

Kasa im. Józefa Mianowskiego
ul. Nowy Świat 72, pok. 109 A
00-330 Warszawa
tel. +48 22 826 71 74
fax +48 22 657 28 11
e-mail: xnfn@zvnabjfxv.jnj.cy
www.mianowski.waw.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Głównym celem Komisji Fulbrighta jest krzewienie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W ramach kilkunastu programów stypendialnych Komisja wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką i kulturalną oraz zajmuje się organizacją wymiany studentów, stażystów, naukowców i nauczycieli obydwu krajów.
 
Kontakt i informacje:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. +48 22 628 79 50
fax +48 22 628 79 43
e-mail: shyoevtug@shyoevtug.rqh.cy
www.fulbright.edu.pl

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyszehradzki Program Stypendialny (WPS)
Wyszehradzki Program Stypendialny  jest programem utworzonym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w celu ułatwienia wymiany akademickiej, poprzez zapewnienie wsparcia finansowego studentom i pracownikom naukowym, będącym obywatelami krajów V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja) oraz obywatelom państw sąsiadujących z ww. państwami.

Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na okres 5 miesięcy (1 semestr) i 10 miesięcy (2 semestry) w celu odbywania studiów magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu.
Rodzaje stypendiów:

 • Stypendia Intra-Visegrad - dla wybitnych studentów i naukowców w ramach krajów V4,
 • Stypendia In-Coming - dla wybitnych studentów i naukowców z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Federacja Rosyjska, Serbia i Ukraina, którzy chcą studiować w krajach członkowskich V4.

Kontakt i informacje:

Interna­tional Viseg­rad Fund
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
Slo­vak Republic
tel. +421 259 203 811, -802
fax +421 259 203 805
e-mail: ivfrtenqshaqng@fvtaivfrtenqshaq.bet
www.visegradfund.org/scholarships (informacja po angielsku)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEEPUS Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich
Celem Programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących Stronami Porozumienia (Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo - Uniwersytet w Prisztinie).
 
Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.
 
Stypendia dla studentów przyznawane są na 10 miesięcy w jednym roku akademickim (z zastrzeżeniem minimum 3 miesięcznego pobytu).
 
Kontakt i informacje:

Polskie Biuro CEEPUS
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel.+48 22 826 74 34
fax +48 22 826 28 23
e-mail: prrchf@ohjvjz.rqh.cy
www.ceepus.info

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II i III stopnia prowadzone w uczelniach publicznych. Wysokość stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania wynosi 1350 PLN miesięcznie. Oferta skierowana jest do obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).
STUDIA II STOPNIA
Stypendia oferowane na studia II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych i europeistyce.

Rekrutacja:

Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów na których chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się na studia oraz spełnić wymagania uczelni dotyczące rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów – pozytywne przejście procesu rekrutacji na uczelni nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium). Ewentualna zmiana dotychczasowego kierunku studiów jest dopuszczalna w ramach tego samego obszaru wiedzy.

Kwestionariusz kandydata należy pobrać ze strony Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (do pobrania).

Kandydaci będą zobowiązani dostarczyć do polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wypełniony i podpisany kwestionariusz wraz z załącznikami:

 • opisem proponowanej pracy dyplomowej według następującej specyfikacji: 1,5-2 stron formatu a4, czcionka 12, odstęp 1,5; wymagane elementy opisu to: propozycja tematu, problemu i metody badawczej);
 • kopią dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, w przypadku braku formy studiów I stopnia w systemie szkolnictwa wyższego kraju pochodzenia – kopią dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równoważnych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o ocenach uzyskanych w sesji zimowej na ostatnim roku studiów I stopnia lub ostatnim roku studiów magisterskich lub równoważnych oraz planowanym terminie ich ukończenia;
 • zaświadczeniem o rejestracji na wybranym kierunku studiów w Polsce w trybie przewidzianym dla cudzoziemców ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego (w przypadku gdy rekrutacja na wybrany kierunek studiów jeszcze się nie zakończyła) z zaznaczeniem, że warunki finansowe ulegną zmianie w przypadku gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium2; lub:
 • dokumentem potwierdzającym przyjęcie na studia II stopnia, w trybie przewidzianym dla cudzoziemców, ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego z zaznaczeniem, że warunki finansowe ulegną zmianie w przypadku gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium (w przypadku gdy kandydat zna już wynik rekrutacji na wybrany kierunek studiów);
 • kopią zaświadczenia o stanie zdrowia;
 • kopią dokumentu potwierdzającego obywatelstwo (paszport) kraju członkowskiego Partnerstwa Wschodniego;
 • kopią dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Dokumenty wydane w innym języku niż język polski muszą zostać przetłumaczone na język polski lub angielski.
TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI UPŁYWA w czerwcu
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

W przypadku gdy na uczelni obowiązuje rejestracja elektroniczna kandydaci rejestrując się wpisują w warunkach stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Po zakończeniu naboru, kandydat zobowiązany jest do przekazania kopii zaświadczenia o wyniku kwalifikacji na studia.

Procedura naboru:

Pierwszy etap - sprawdzenie kandydatur pod względem wymogów formalnych programu, przeprowadzony zostanie na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy etap zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim, w którym przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych.

W przypadku, gdy w danym państwie zgłosi się zbyt mała liczba kandydatów, nabór przeprowadzony zostanie na podstawie nadesłanych dokumentów.

Ogłoszenie wyników naboru:
Informacje o wyniku naboru zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych do dnia 1 SIERPNIA.

Dodatkowe informacje:
Uczelnie, w których stypendyści rozpoczną studia wyznaczają opiekunów, którzy podejmują się opieki naukowej nad stypendystami. Po pierwszym roku stypendyści będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, w przypadku uczelni, które zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi. Stypendyści będą mieli możliwość podjęcia w trakcie studiów krótkookresowego stażu zawodowego na terenie Polski, jak również uczestniczenia w wakacyjnym kursie języka polskiego, w okresie poprzedzającym bezpośrednio rozpoczęcie nauki. Językiem studiów jest język polski.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU IM. S. BANACHA.
1. Stypendia są realizowane na warunkach ogólnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006r. Nr 190, poz.1406 z późn. zm).
2. Realizację stypendiów zapewnia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
3. Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia,obejmującą okres pobytu na stypendium – wykupioną w kraju zamieszkania, bądź w Polsce.
4. Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.
5. Do obowiązków stypendysty należy:

 • udział w zajęciach przewidzianych programem nauczania oraz uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich przedmiotów wymaganych w toku studiów;
 • obrona pracy dyplomowej zgodnie z harmonogramem studiów;
 • udział w kursie przygotowawczym (dotyczy studiów II stopnia).
 • udział w zjazdach i spotkaniach uczestników programu stypendialnego organizowanych w trakcie roku akademickiego.

6. Nie wywiązanie się stypendysty z ww. obowiązków, złamanie prawa stwierdzone prawomocnym workiem sądu, a także naruszenie regulaminu studiów obowiązującego w uczelni powoduje automatyczne przerwanie udziału w programie stypendialnym.

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Rząd Polski przyznaje studentom i stażystom stypendia na podstawie porozumień dwustronnych. Stypendyści RP są zwolnieni z opłat za studia. Coroczne limity miejsc określają umowy międzynarodowe. Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów przez okres nie dłuższy niż określony przez Senat danej Uczelni czas trwania danych studiów lub szkoleń.

Stypendia przyznaje Minister Edukacji Narodowej. Obsługą administracyjną stypendiów zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM).

I. STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, studenci mogą się ubiegać o następujące świadczenia przyznawane z dotacji MNiSW :

 • stypendium socjalne
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę losową

Stypendium rektora może otrzymać student, który osiągnie za rok studiów wysoką średnią ocen, lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium specjalne przyznawane jest studentom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o zwiększone stypendium socjalne (dawne stypendium mieszkaniowe) z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd
z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Studenci mogą się również ubiegać o zapomogi losowe. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

Kontakt i informacje

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
tel: (48 22) 826 74 34
faks: (48 22) 826 28 23
e-mail: ovheb@ohjvjz.rqh.cy

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia Fundacji Jana Pawła II (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Stypendia przyznawane są dla osób chcących podjąć naukę na:

 • jednolitych studiach magisterskich (5-letnie),
 • studiach pierwszego stopnia licencjackich (3-letnie),
 • uzupełniających studiach II stopnia (w celu uzyskania magisterium),
 • studiach doktoranckich,
 • na prace badawcze.

Stypendium obejmuje mieszkanie w Domu Fundacji Jana Pawła II (dla stypendystów) lub w Domu Akademickim KUL (dla stypendystek), opłatę administracyjną oraz gotówkę na zakup żywności i pokrycie niekosztownych wydatków. Stypendium otrzymuje się na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca roku następnego).

Warunki uczestnictwa w Programie Stypendialnym Fundacji:
1. W Programie Stypendialnym Fundacji mogą brać udział osoby, pragnące studiować na KUL, pochodzące z krajów byłego Związku Radzieckiego i aktualnie tam mieszkające.
2. Znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym lub średnim.
Posiadanie obywatelstwa polskiego czy Karty Stałego Pobytu w Polsce nie daje możliwości ubiegania się o stypendium. Pochodzenie polskie czy posiadanie Karty Polaka nie jest warunkiem ubiegania się o stypendium ani też przeszkodą w jego otrzymaniu.

Kontakt i informacje:

ul. Boczna Lubomelskiej 2,
20-070 Lublin
tel. +48 81 532-20-59
tel +48 532-15-10
e-mail: qbz.wnan.cnjyn@wc2s.bcbxn.bet.cy
Rekrutacja

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja udziela stypendiów młodzieży i naukowcom z Polski i USA, kieruje wymianą naukową, a także prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej. Przyznawane stypendium obejmuje środki na utrzymanie oraz dodatkowe fundusze na naukę i badania. Stypendium jest przeznaczone dla studentów oraz naukowców będących obywatelami Stanów Zjednoczonych.

Kontakt i informacje:

Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation)
ul. Nowy Świat 4/118
00-497 Warszawa
tel./fax +48 22 621 70 67
e-mail: xbfpvhfm@jnezna.pbz.cy
http://www.thekf.org/

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Nabór do Stypendium i Dotacji im. Krzysztofa Skubiszewskiego
Studium Europy Wschodniej ogłasza nabór do Stypendium i Dotacji im. Krzysztofa Skubiszewskiego dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

Celem stypendium jest umożliwienie prowadzenia badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2017/2018, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Stypendium ma służyć szerzeniu demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowaniu prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja ma umożliwić jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na podobnych zasadach, jak pobyt w ramach Stypendium.  Wnioski będą przyjmowane do połowy kwietnia. Fundatorem Stypendium i Dotacji jest Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego.
Dokładne informacje o Stypendium i o Dotacji są dostępne stronie Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Studium Europy Wschodniej.

Kontakt i informacje:

Fundator Stypendium:
Fundacja Krzysztofa Skubiszewskiego
www.skubi.net/fundacja.html

Realizator Stypendium:
Studium Europy Wschodniej UW
Sekcja Szkół i Stypendiów
ul. Oboźna 7, lok. 55
tel. +48 22 55 21 888
fax +48 22 55 21 887

DIANA BRUTYAN – specjalista
e-mail: fglcraqvn.fghqvhz@hj.rqh.cy
Godziny pracy: pon-pt 10.00 – 18.00

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program stypendialny Semper Polonia

Program opieki stypendialnej Fundacji SEMPER POLONIA adresowany jest do młodzieży polskiego pochodzenia, studiującej w krajach swojego zamieszkania.
Celem powołanego w ramach Fundacji programu stypendialnego jest:

 • wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski;
 • wykorzystanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim rodowodzie i jej doświadczeń do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
 • budowanie polskiego lobby w krajach stałego zamieszkania stypendystów.

Kontakt i informacje:

Dorota Guz
fglcraqvn@frzcrecbybavn.cy
+48 22 828-18-21 w. 106

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Głównym jego celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej w ramach dwusemestralnych studiów uzupełniających w polskich szkołach wyższych połączonych z 2-4 tygodniowymi stażami w instytucjach państwowych i prywatnych.
Stypendium: 9 miesięcy x 1.750 PLN. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

Rekrutacja:

Konkurs na stypendia im. Lane’a Kirklanda ogłaszany jest corocznie w styczniu, a termin zgłoszeń upływa w marcu. Wyboru około 50 najlepszych kandydatów dokonuje niezależna Komisja Kwalifikacyjna. Proces rekrutacji przebiega w trzech etapach i obejmuje formalną i merytoryczną ocenę wniosków oraz rozmowy kwalifikacyjne:

 • nauczyciele akademiccy
 • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
 • przedsiębiorcy, menedżerowie
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • dziennikarze

Kontakt i informacje:

Urszula SOBIECKA
Koordynator Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda
h.fbovrpxn@shyoevtug.rqh.cy
skype: urszula.sobiecka

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium im. Stanisława Grabskiego

Chcesz zdobyć pieniądze, które pomogą Ci skończyć studia? A może chciałbyś skorzystać z konferencji, szkoleń, kursów i praktyk z zakresu ekonomii, które w przyszłości ułatwią Ci znalezienie pracy? Nasz program Ci w tym pomoże! Fundacja Wileńszczyzna z Partnerami Programu od lat pomagają studentom polskiego pochodzenia, którzy przyjechali na studia z państw byłego Związku Radzieckiego.

Dzięki stypendium ukończenie studiów będzie na pewno łatwiejsze! Pieniądze można przeznaczyć wyłącznie na akademik, jedzenie, pomoce naukowe, kursy, szkolenia, warsztaty i konferencje. Już teraz zainwestuj w siebie i zdobądź kwalifikacje przydatne w życiu zawodowym lub naukowym. Pamiętaj, że wnioski stypendialne mogą być składane jedynie on-line, a do Fundacji należy przesłać skany:

 • dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie z kraju byłego ZSRR,
 • potwierdzenia z uczelni (m.in. uczelnia, kierunek i specjalizacja, rok i stopień, średnia lub ocena/punktacja rektutacyjna ze skalą ocen/punktacji, karta przebiegu studiów, tryb studiów i zasady studiowania),
 • potwierdzenia o Twojej sytuacji materialnej i Twojej aktywności w kole naukowym, wolontariacie, praktykach z zakresu ekonomii itp.

Wystarczy, że:

 • masz polskie korzenie, ale pochodzisz z krajów byłego ZSRR,
 • jesteś studentem studiów stacjonarnych na polskiej uczelni,
 • są to studia ekonomiczne,
 • chcesz studiować i rozwijać się, ale nie możesz ze względów materialnych.

WNIOSEK KROK PO KROKU

Program dofinansowywany jest przez Narodowy Bank Polski.

Kontakt i informacje:

ul. Kanonia 20/22 lok. 16
00-278 Warszawa
Skype: stypendium6edycja
fglcraqvhz.jvyrafmpmlman@tznvy.pbz - na maile odpowiadamy we wtorki i czwartki w godz. 9-17.
http://www.stypendium.org/

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia Wschodnie

Wiosną 2001 roku Studium Europy Wschodniej UW rozpoczęło konkurs na 25 Stypendiów dla odbycia „Specjalistycznych Studiów Wschodnich UW”, dwuletnich studiów magisterskich przez kandydatów z krajów b. ZSRR i b. obozu komunistycznego. Sam konkurs i możliwość odbycia takich studiów w Polsce wzbudziły ogromne zainteresowanie w krajach regionu. Wielkie wrażenie wywołał sam fakt stworzenia tego typu możliwości i jest obserwowany jako dowód i jeden z przykładów zaangażowania Polski w kształtowanie przyszłości regionu.

Celem utworzenia „Stypendiów Wschodnich”, pochodzących z funduszy budżetowych RP, jest to aby Studia Wschodnie mogły służyć nie tylko kształceniu nowych młodych, dobrze przygotowanych kadr polskich specjalistów „od spraw wschodnich”. Równie ważnym celem staje się to, aby Studia Wschodnie mogły kształcić także młodych specjalistów z innych krajów, zwłaszcza krajów ościennych i aby wspólnie, Polacy i ich koledzy, mogli tu w Warszawie studiować zagadnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego regionu.

Do dotychczasowych konkursów zgłosiło się łącznie prawie 1000 kandydatów z 22 krajów.  Studium gości lub gościło łącznie 250 stypendystów, którzy otrzymali stypendia w naszych konkursach z lat 2001–2012 z: Białorusi, Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Słowacji, Tadżykistanu, Turcji,  Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier.
Od kandydatów ubiegających się o stypendium na studia oczekuje się:

 • wiek do 30 lat
 • ukończenia wyższych studiów humanistycznych w swoim kraju (dyplom magistra lub specjalisty)
 • dobrej, ogólnej orientacji w problematyce Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XIX–XX w. i zagadnień  współczesności, szczególnie lat 1980-tych i po 1991 r.
 • znajomości języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

Preferowane są kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego. Program studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.
Studia prowadzone są w sześciu specjalnościach:
a) Europa Wschodnia,
b) Rosja,
c) Kaukaz,
d) Azja Środkowa,
e) Europa Środkowa,
f) Bałkany.
W ramach “Studiów Wschodnich” prowadzą zajęcia wykładowcy polscy (kadra Studium Europy  Wschodniej) oraz duże grono wykładowców gościnnych: krajowych i zagranicznych, w tym stały visiting professor z USA w ramach stałej katedry „University of Warsaw-Fulbright Distinguished Chair in  East European Studies”.

Kontakt i informacje:

Studium Europy Wschodniej UW
Sekcja Szkół i Stypendiów
ul. Oboźna 7, lok. 55
tel. +48 22 55 21 888
fax +48 22 55 21 887
e-mail: fglcraqvn.fghqvhz@hj.rqh.cy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium im. Piotra Mroczyka - UMCS
Nabór wniosków we wrześniu!
Fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka, zmarłego w 2007 roku ostatniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa został utworzony przez Fundację „Zacny Uczynek” i jest on wyrazem uznania dla znaczenia w życiu społecznym edukacji i nauki na poziomie uniwersyteckim, a zwłaszcza ich szczególnej roli w zbliżaniu kultur i narodów, w znoszeniu nierówności i podziałów, w umacnianiu dialogu i współpracy oraz pogłębianiu wiedzy.
Stypendium jest przeznaczone dla studentów stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, studiów II stopnia lub dla doktorantów zdobywających wykształcenie z zakresu: dziennikarstwa, politologii, stosunków międzynarodowych lub filozofii na UMCS. Z uwagi na działalność Patrona stypendium preferowane jest dziennikarstwo.

Kontakt i informacje:
Wnioski należy składać do 25 września
w Biurze Spraw Studenckich
DS. Helios, ul. Czwartaków 13, pok. 8
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt
z P. Martą Wolińską:
znegn.jbyvafxn@hzpf.cy
tel. +48 81 537 58 79

Wniosek stypendialny wraz z regulaminem

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Własny Fundusz Stypendialny UMCS
W roku akademickim 2016/2017 na UMCS został utworzony Własny Fundusz Stypendialny – jest to forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. Zainteresowanie było ogromne - aplikowało aż 260 osób, spośród których nagrodzono 35. najlepszych studentów UMCS.
idea stypendium będzie kontynuowana – różne grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów, w tym cudzoziemców realizujących kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia, będą mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie. Stypendium można będzie otrzymać w jednej z czterech kategorii:

 • za osiągnięcia naukowe
 • za osiągnięcia artystyczne
 • za osiągnięcia sportowe
 • za osiągnięcia społeczne/działalność społeczną.

Student dokona wyboru jednej kategorii osiągnięć, w której będzie ubiegał się o przyznanie stypendium.
Nowością jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na I roku studiów w naszej Uczelni (studia I stopnia i studia jednolite magisterskie) i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole ponadgimnazjalnej.
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniły co najmniej jedno kryterium:

 • uzyskały bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej jednego z przedmiotów maturalnych, takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury, oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0;
 • zostały laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub laureatami konkursu o zasięgu ogólnopolskim, w tym konkursów organizowanych przez UMCS.

Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia będą przyznawane oddzielnie dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Fundusz pomoże pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżni najlepszych studentów i doktorantów UMCS, podniesie jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w naszej Uczelni, zwiększy aktywność naukową, artystyczną i sportową młodzieży oraz zapewni wsparcie studentom cudzoziemcom, realizującym kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia.

Planowana kwota stypendium wzrośnie maksymalnie do 4 000 zł i będzie wypłacana w dwóch transzach. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec bieżącego roku kalendarzowego.
Regulamin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Oferta edukacyjna
Gdzie możesz studiować i jakie kierunki są dostępne