Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce.

Dodatkowe informacje w serwisach społecznościowych:
fecebook vkontakte

Miejski program stypendialny Prezydenta Miasta Lublin

Stypendium naukowy Prezydenta Miasta Lublin jest skierowany do studentów I lub II stopnia oraz doktorantów studiów stacjonarnych, którzy w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

Stypendium może być przyznane jednej osobie:

 • jeden raz w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich);
 • jeden raz w ciągu studiów doktoranckich

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2016/2017 będą przyjmowane w terminie:
od 1 do 31 października 2016 r.
w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
ul. Narutowicza 37/39,
w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pok. nr 7 i pod numerem tel. 81 466 39 82.

Wniosek o przyznanie stypendium

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUL - Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego

Wydział Filozofii KUL uruchomił konkurs: Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego.
Stypendium jest skierowane do studentów I roku studiów II stopnia.

Celem wsparcia stypendialnego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez stworzenie możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym studentom Wydziału i wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących uzyskaniu tytułu zawodowego magistra. Stypendium wynosi 3000,00 zł.

Pierwsza edycja programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego została ogłoszona w roku 2014 dzięki dotacji projakościowej, jaką Wydział Filozofii KUL otrzymał z MNiSW pośród 25 najlepszych Wydziałów w Polsce, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Stypendystami w roku akademickim 2013/2014 zostali p. Aleksandra Gogol, studentka filozofii i prawa, która prowadzi badania nad polskim językiem migowym (PJM) i bada związek między budową tego języka a wyrażalnością w nim podstawowych związków logicznych (rozpoczynając w tym celu drugi poziom nauki systemu języka migowego), oraz p. Mateusz Jaworowski, student kulturoznawstwa, który swoje zainteresowania badawcze skoncentrował na twórczości Edyty Stein.
 

Kontak i informacje:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekan Wydziału Filozofii
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 445 42 51,
fax +48 81 445 41 90,
e-mail: svybmbsvn@xhy.yhoyva.cy
Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego

Informacja o procedurze wnioskowania o przyznanie stypendium 

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dla studentów polonijnych

Są to stypendia ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” i z funduszu stypendialnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pomocą stypendialną mogą być objęci studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich polskiego pochodzenia.
 
Stypendium może być przyznane w przypadku, gdy student nie pobiera stypendiów z innych źródeł finansowania. Przyznawane są na okres jednego semestru, z możliwością ewentualnego przedłużenia w zależności od osiągniętych wyników nauczania.

Kontakt i informacje:

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. +48 22 556 90 02
fax +48 22 556 90 43
e-mail: fjc@fjc.bet.cy
www.wspolnotapolska.org.pl

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego
Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych Białorusinów niemogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy.
Środki na stypendia pochodzą z funduszy budżetowych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Stypendia wypłacane będą do ukończenia studiów, jednak nie dłużej niż 5 lat, wyłącznie podczas pobytu w Polsce. Przeznaczone są na koszty utrzymania, zamieszkania, obowiązkowego ubezpieczenia stypendysty, wiz i karty pobytu czasowego.
Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium. Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego zorganizuje, dla osób przyjętych, kursy nauki języka polskiego w ramach Kursu Przygotowawczego.

Kontakt i informacje:

Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego
Uniwersytet Warszawski
ul. Oboźna 7, III p., lok. 55
tel. +48 22 552 18 88
fax +48 22 552 18 87
e-mail: ovnybehf.fghqvhz@hj.rqh.cy
www.studium.uw.edu.pl/kk

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasa im. Józefa Mianowskiego
„Fellowships Research & Experience” to program stypendialny skierowany do osób z następujących krajów: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Rosji zainteresowanych przeprowadzeniem projektów naukowo-badawczych w Polsce.
 
Stypendium Kasy Mianowskiego przyznaje się badaczom spoza Polski, zwłaszcza z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z preferencją dla osób zatrudnionych w placówkach naukowych tych krajów oraz posiadających stopień naukowy doktora.
 
Celem programu jest wsparcie inicjatyw badawczych służących dzieleniu się z osobami z powyższych krajów polskimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, formuły państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja programu odbywa się poprzez staż naukowo-badawczy oraz staż zawodowy. Pobyt stypendysty w Polsce trwa od 2 do 6 miesięcy.
 
Kontakt i informacje:

Kasa im. Józefa Mianowskiego
ul. Nowy Świat 72, pok. 109 A
00-330 Warszawa
tel. +48 22 826 71 74
fax +48 22 657 28 11
e-mail: xnfn@zvnabjfxv.jnj.cy
www.mianowski.waw.pl

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Głównym celem Komisji Fulbrighta jest krzewienie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W ramach kilkunastu programów stypendialnych Komisja wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką i kulturalną oraz zajmuje się organizacją wymiany studentów, stażystów, naukowców i nauczycieli obydwu krajów.
 
Kontakt i informacje:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. +48 22 628 79 50
fax +48 22 628 79 43
e-mail: shyoevtug@shyoevtug.rqh.cy
www.fulbright.edu.pl

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyszehradzki Program Stypendialny (WPS)
Wyszehradzki Program Stypendialny  jest programem utworzonym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w celu ułatwienia wymiany akademickiej, poprzez zapewnienie wsparcia finansowego studentom i pracownikom naukowym, będącym obywatelami krajów V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja) oraz obywatelom państw sąsiadujących z ww. państwami.

Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na okres 5 miesięcy (1 semestr) i 10 miesięcy (2 semestry) w celu odbywania studiów magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu.
Rodzaje stypendiów:

 • Stypendia Intra-Visegrad - dla wybitnych studentów i naukowców w ramach krajów V4,
 • Stypendia In-Coming - dla wybitnych studentów i naukowców z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Federacja Rosyjska, Serbia i Ukraina, którzy chcą studiować w krajach członkowskich V4.

Kontakt i informacje:

Interna­tional Viseg­rad Fund
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
Slo­vak Republic
tel. +421 259 203 811, -802
fax +421 259 203 805
e-mail: viseg­rad­shaqng@fvtaivfrtenqshaq.bet
www.visegradfund.org/scholarships

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEEPUS Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich
Celem Programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących Stronami Porozumienia (Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo - Uniwersytet w Prisztinie).
 
Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.
 
Stypendia dla studentów przyznawane są na 10 miesięcy w jednym roku akademickim (z zastrzeżeniem minimum 3 miesięcznego pobytu).
 
Kontakt i informacje:

Polskie Biuro CEEPUS
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel.+48 22 826 74 34
fax +48 22 826 28 23
e-mail: prrchf@ohjvjz.rqh.cy
www.ceepus.info

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

O stypendium mogą ubiegać się obywatele państw członkowskich krajów Partnerstwa Wschodniego, którzy:

 • są absolwentami kierunków ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych oraz na europeistyce/prawie europejskim;
 • ukończyli studia I stopnia (nie dawniej niż 3 lata temu) lub w roku akademickim 2015/2016 studiują na ostatnim roku studiów I stopnia;
 • w przypadku braku formy studiów I stopnia w systemie szkolnictwa wyższego kraju członkowskiego, którzy ukończyli studia magisterskie lub równoważne (nie dawniej niż 3 lata temu) lub studiują w roku akademickim 2015/2016 na ostatnim roku studiów magisterskich lub równoważnych;
 • posiadają znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce.

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

Informacja o procedurze wnioskowania o przyznanie stypendium

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Rząd Polski przyznaje studentom i stażystom stypendia na podstawie porozumień dwustronnych. Stypendyści RP są zwolnieni z opłat za studia. Coroczne limity miejsc określają umowy międzynarodowe. Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów przez okres nie dłuższy niż określony przez Senat danej Uczelni czas trwania danych studiów lub szkoleń.

Stypendia przyznaje Minister Edukacji Narodowej. Obsługą administracyjną stypendiów zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej(BUWiWM).

I. STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, studenci mogą się ubiegać o następujące świadczenia przyznawane z dotacji MNiSW :

 • stypendium socjalne
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę losową

Stypendium rektora może otrzymać student, który osiągnie za rok studiów wysoką średnią ocen, lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium specjalne przyznawane jest studentom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o zwiększone stypendium socjalne (dawne stypendium mieszkaniowe) z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd
z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Studenci mogą się również ubiegać o zapomogi losowe. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

Kontakt i informacje

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
tel: (48 22) 826 74 34
faks: (48 22) 826 28 23
e-mail: ovheb@ohjvjz.rqh.cy

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia Fundacji Jana Pawła II

Stypendia przyznawane są dla osób chcących podjąć naukę na:

 • jednolitych studiach magisterskich (5-letnie),
 • studiach pierwszego stopnia licencjackich (3-letnie),
 • uzupełniających studiach II stopnia (w celu uzyskania magisterium),
 • studiach doktoranckich,
 • na prace badawcze.

Stypendium obejmuje mieszkanie w Domu Fundacji Jana Pawła II (dla stypendystów) lub w Domu Akademickim KUL (dla stypendystek), opłatę administracyjną oraz gotówkę na zakup żywności i pokrycie niekosztownych wydatków. Stypendium otrzymuje się na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca roku następnego).

Kontakt i informacje:

ul. Boczna Lubomelskiej 2,
20-070 Lublin
tel. +48 81 532-20-59
tel +48 532-15-10
e-mail: qbz.wnan.cnjyn@wc2s.bcbxn.bet.cy
www.dfjp2.pl

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja udziela stypendiów młodzieży i naukowcom z Polski i USA, kieruje wymianą naukową, a także prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej. Przyznawane stypendium obejmuje środki na utrzymanie oraz dodatkowe fundusze na naukę i badania. Stypendium jest przeznaczone dla studentów oraz naukowców będących obywatelami Stanów Zjednoczonych.

Kontakt i informacje:

Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation)
ul. Nowy Świat 4/118
00-497 Warszawa
tel./fax +48 22 621 70 67
e-mail: xbfpvhfm@jnezna.pbz.pl
http://www.thekf.org/

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Stypendium pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości dla kandydata z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

Stypendium umożliwia odbycie w roku akademickim 2015/2016 indywidualnego stażu naukowego na uczelniach w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej, a jego celem jest szerzenie demokracji, praw człowieka i zasad państwa prawa.
Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też dla osób, które wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego.

Kontakt i informacje:

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tel. + 48 22 55 22 555
Fax. + 48 22 55 22 222
fglcraqvn.fghqvhz@hj.rqh.cy
www.studium.uw.edu.pl

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program stypendialny Semper Polonia

Program opieki stypendialnej Fundacji SEMPER POLONIA adresowany jest do młodzieży polskiego pochodzenia, studiującej w krajach swojego zamieszkania.
Celem powołanego w ramach Fundacji programu stypendialnego jest:

 • wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski;
 • wykorzystanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim rodowodzie i jej doświadczeń do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
 • budowanie polskiego lobby w krajach stałego zamieszkania stypendystów.

Kontakt i informacje:

Dorota Guz
fglcraqvn@frzcrecbybavn.cy
+48 22 828-18-21 w. 106

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Głównym jego celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej w ramach dwusemestralnych studiów uzupełniających w polskich szkołach wyższych połączonych z 2-4 tygodniowymi stażami w instytucjach państwowych i prywatnych.
Stypendium na rok akademicki 2010/2011: 9 miesięcy x 1.750 PLN. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

Rekrutacja:

Konkurs na stypendia im. Lane’a Kirklanda ogłaszany jest corocznie w styczniu, a termin zgłoszeń upływa w marcu. Wyboru około 50 najlepszych kandydatów dokonuje niezależna Komisja Kwalifikacyjna. Proces rekrutacji przebiega w trzech etapach i obejmuje formalną i merytoryczną ocenę wniosków oraz rozmowy kwalifikacyjne:

 • nauczyciele akademiccy
 • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
 • przedsiębiorcy, menedżerowie
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • dziennikarze

Kontakt i informacje:

Urszula SOBIECKA
Koordynator Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda
h.fbovrpxn@shyoevtug.rqh.cy
skype: urszula.sobiecka

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium im. Stanisława Grabskiego

Stypendium przeznaczone jest dla studentów uczęszczających na kierunki ekonomiczne wywodzących się z krajów byłego ZSRR. Uzyskać można nawet 1500 zł miesięcznie.
Warunki aby przystąpić do programu:

 • pochodzenie z kraju byłego ZSRR;
 • polskie korzenie;
 • trzeba być słuchaczem studiów ekonomicznych na polskiej uczelni;

Program dofinansowywany jest przez Narodowy Bank Polski.

Kontakt i informacje:

ul. Kanonia 20/22 lok. 16
00-278 Warszawa
Skype: stypendium6edycja
javbfrx6rqlpwn@tznvy.pbz
http://www.stypendium.org/

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach skłądania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Oferta edukacyjna
Gdzie możesz studiować i jakie kierunki są dostępne