• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Germanistyka

Absolwent powinien legitymować się znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posługiwać się językiem naukowym i specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze państw niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej.

W zależności od wybranej specjalizacji, absolwent: posiada kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i placówkach oświatowych; jest przygotowany do pracy: na stanowiskach specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą; ma umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko rozumianą dziedziną komunikacji społecznej oraz pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu; jest przygotowany do pracy w: biurach podróży; hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych; administracji rządowej i samorządowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • profil praktyczny – studia nauczycielskie
 • profil ogólnoakademicki – z dodatkową specjalizacją: dziennikarską, turystyczną lub stosunki europejskie

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:

 • profil praktyczny – studia nauczycielskie
 • profil ogólnoakademicki – z dodatkową specjalizacją: języki specjalistyczne
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce