• Wydział: Wydział Chemii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Monitoring i analityka środowiska

Absolwent kierunku „Monitoring i analityka środowiska” zdobędzie podstawowe wykształcenie z zakresu podstaw chemii, matematyki i fizyki, biologii oraz nauk o ziemi umożliwiające realizację zadań z zakresu monitoringu i analityki środowiskowej obejmujące identyfikację źródeł, wielkości i zasięgu skażenia środowiska, badanie losu środowiskowego ksenobiotyków, poznania mechanizmu procesów bioakumulacji zanieczyszczeń w tkankach organizmów żywych, oceny toksyczności i ekotoksyczności zanieczyszczeń czy też planowania i oceny skuteczności zabiegów fitoremediacyjnych.

W zakresie jakości badań w analityce środowiskowej absolwent zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące pomiarów analitycznych w laboratorium analitycznym, jego organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium akredytowanym. Zdobyta wiedza w zakresie metrologii chemicznej umożliwi dalszy rozwój absolwentów tego kierunku w celu uzyskania uprawnień do pełnienia roli audytorów technicznych, czy też pracy w systemie zarządzania jakością w laboratorium.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom starania się o pracę w jednostkach urzędów miejskich i wojewódzkich zajmujących się tą tematyką, w jednostkach kontrolujących stan środowiska, np. Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska i ich jednostkach terenowych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce