• Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Animacja kultury

W Polsce działa wiele publicznych instytucji i placówek kultury oraz wiele stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i fundacji nastawionych na inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej w różnych dziedzinach. Ponadto powstaje coraz więcej prywatnych agencji, biur i galerii, które prowadzą działalność kulturalną. Od wszystkich osób zatrudnionych w tych instytucjach i placówkach wymaga się dziś gruntownego wykształcenia z zakresu orientacji w zagadnieniach wychowania i kultury współczesnej, dobrego przygotowania do samodzielnego kreowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz wysokich kwalifikacji menedżerskich i operatywności w pozyskiwaniu środków finansowych. Poza tym bardzo często wymagane jest przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z wybranej dziedziny kultury w zespołach, kołach zainteresowań, klubach itp. Niekorzystny stan uczestnictwa kulturalnego różnych grup wiekowych stawia przed tymi pracownikami dodatkowe wymogi posiadania umiejętności prowadzenia działań animacyjnych, tj. inspirowania, pobudzania, wspierania aktywności kulturalnej grup ludzkich i środowisk lokalnych.

Studia na kierunku animacja kultury przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą na rzecz szeroko pojętej kultury. Absolwent kierunku będzie mógł podejmować pracę w: 

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną; 
 • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.); 
 • innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe); fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych; prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;  samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
 • innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.

Absolwent kierunku – Animacja kultury będzie przygotowany do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury, tworzenia placówek, organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną i podejmowania w nich pracy, a także do pracy w charakterze animatora tańca i teatru lub fotografii i filmu w różnych typach instytucji. Absolwent przygotowywany będzie równolegle do pracy na różnych stanowiskach, istniejących w rozmaitych strukturach organizacyjnych (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych).

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce