• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Archeologia

Profil kształcenia: praktyczny

Uwaga: wiele wyjazdów terenowych, wymagających od studenta dobrego stanu zdrowia i zdolności podejmowania wysiłku fizycznego.

Archeologia to dyscyplina naukowa, której obszarem badań są dzieje kultury ludzkiej w pradziejach i w okresie wczesnohistorycznym. Za pomocą źródeł archeologicznych dąży do rekonstrukcji kultury ludzkiej we wszystkich jej aspektach: materialnym, gospodarczym, społecznym, duchowym, a także bada interakcje człowiek - środowisko naturalne - w perspektywie chronologicznej, według schematów periodyzacyjnych. Archeologia jest dziedziną wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, uwzględniająca różne konteksty badawcze, m.in.: środowiskowy (geomorfologiczny, geologiczny, petrograficzny, gleboznawczy), fizykochemiczny (metody ustalania precyzyjnej chronologii i specjalistyczne analizy źródeł), biologiczny (antropologia fizyczna i historyczna), socjologiczny (rekonstrukcja procesów społecznych) i historyczny w odniesieniu do młodszych okresów zainteresowania archeologii (historyczny kontekst źródeł archeologicznych, historia sztuki i historia architektury).

Studia I stopnia mają za zadanie umożliwić studentowi zdobycie podstawowej wiedzy o pradziejach i okresie wczesnohistorycznym Polski na tle Starego Świata. Opanowanie periodyzacji i chronologii oraz metod stosowanych w zakresie datowania względnego i absolutnego oraz właściwej tej dyscyplinie naukowej terminologii. Opanowanie metodyki pozyskiwania źródeł archeologicznych w trakcie badań terenowych. Nabycie podstawowej wiedzy o specyfice źródeł archeologicznych, ich identyfikacji, dokumentacji, metodach opracowania i interpretacji. Zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru archeologii i możliwości wynikających ze współpracy z innymi naukami. Przyswojenie podstawowej wiedzy o konserwatorstwie i muzealnictwie archeologicznym.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • archeologia Polski
 • archeologia powszechna 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku archeologia uzyskuje zawodowe wykształcenie w zakresie umiejętności „technika wykopaliskowego” i laboranta muzealnego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej archeologii, którą jest w stanie stosować w praktyce. Ma wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dyscyplinami humanistycznymi, przyrodniczymi i naukami ścisłymi, posiada umiejętność jej integrowania i zastosowania. Zaznajomił się z warsztatem metodycznym i metodologicznym studiowanej dyscypliny. Jest przygotowany do pracy w terenie i opracowywania wyników pod nadzorem kierownika badań.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą podjąć pracę w: placówkach muzealnych i kulturalnych, urzędach konserwatorskich oraz firmach archeologicznych.

Dyplom licencjata upoważnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia II stopnia mają za zadanie rozszerzyć, pogłębić i ugruntować wiedzę o pradziejach i okresie wczesnohistorycznym Polski na tle Starego Świata, zdobytą w trakcie studiów I stopnia. Student ma do wyboru dwie specjalizacje: archeologię pradziejową i wczesnohistoryczną, do których dostosowane są odpowiednie moduły programowe. Ponadto realizowany jest moduł przedmiotów ogólnych, wspólny dla obydwu specjalizacji.

Absolwent studiów archeologicznych II stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu. Nabyta wiedza i umiejętności przygotowują także studenta do studiów III stopnia (doktoranckich) prowadzących do uzyskania tytułu doktora archeologii

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • archeologia pradziejowa
 • wczesnohistoryczna

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej archeologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w praktyce. Ma gruntowną wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dyscyplinami humanistycznymi i przyrodniczymi, posiada umiejętność jej integrowania i zastosowania w sytuacjach profesjonalnych. Opanował warsztat metodyczny i metodologiczny studiowanej dyscypliny, jest w pełni przygotowany do prowadzenia terenowych badań archeologicznych, kierowania zespołem badawczym oraz do samodzielnego opracowywania ich wyników. Jest w stanie samodzielnie analizować źródła archeologiczne oraz formułować i rozwiązywać problemy badawcze.

Absolwenci drugiego stopnia mogą podjąć pracę w: placówkach naukowych, muzealnych, kulturalnych, urzędach konserwatorskich oraz firmach archeologicznych. Terenowe badania wykopaliskowe odbywane w czasie studiów wliczają się w wymaganą praktykę zawodową dla archeologów (Rozporządzenie MKiDN z dn. 27.07.2011 r. – par. 26 ust. 1 i 2).

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce