• Wydział: Wydział Politologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie osób, które planują swoją przyszłość związać z pracą w służbach mundurowych lub zainteresowani są zarządzaniem bezpieczeństwem na szczeblu zarówno lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Praca w formacjach mundurowych mająca opinię wyjątkowo interesującej i zapewniającej stabilizację na trudnym w ostatnim czasie rynku pracy, od lat cieszy się zainteresowaniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

W programie studiów na nowym kierunku znajdują się przedmioty podejmujące problematykę bezpieczeństwa narodowego w ujęciu politologicznym, prawniczym, historycznym.  Planowane są zajęcia  z zakresu rozpoznawania zagrożeń bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim oraz im przeciwdziałania. Proponowane  są przedmioty poszerzające wiedzę i rozwijające umiejętności oraz kompetencje na temat instytucji i systemu bezpieczeństwa państwa, strategii i programów w tym zakresie, bezpieczeństwa społeczności lokalnych a także wiele zagadnień specjalistycznych m.in. bezpieczeństwa imprez masowych, zarządzania kryzysowego czy międzynarodowej współpracy policji oraz zarządzania bezpieczeństwem granic. Konstruując program studiów odwołano się do innowacyjnego i  unikalnego w ofercie polskich uczelni łączenia wewnętrznych i międzynarodowych problemów bezpieczeństwa oraz zarządzania nimi.

Uruchomienie tego kierunku poprzedziły wieloletnie badania problematyki bezpieczeństwa prowadzone przez liczną grupę pracowników Wydziału Politologii UMCS. Jakość  tych badań spotyka się z uznaniem środowiska akademickiego w Polsce. Pracownicy Wydziału Politologii UMCS z nominacji Prezydenta RP pełnili funkcję członków  Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego lub ekspertów Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Oznacza to, że zajęcia będą prowadzone  przez uznanych specjalistów. Planowane jest także  angażowanie do prowadzenia zajęć praktyków bezpieczeństwa.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

 • Powinien posiadać ogólną wiedzę wielodyscyplinarną z zakresu zagadnień społecznych, politycznych  i prawnych tworzącą podbudowę rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego i jego zakresów.
 • Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem, jego zagrożeniami i im zapobieganiem w skali globalnej, europejskiej, państwowej i lokalnej.Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę na temat działań państwa na rzecz bezpieczeństwa na poziomie wewnętrznym i międzynarodowym.
 • Powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania bezpieczeństwem.Posiadać umiejętności zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa narodowego.
 • Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej.
 • Powinien umieć: kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem. Absolwent powinien opanować nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Powinien być przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych, państwowych i instytucjach międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 • Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wykaz specjalności oferowanych studentom Bezpieczeństwa narodowego:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce