• Wydział: Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Biologia

Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych I stopnia.

Przedmioty prowadzone na studiach I stopnia dzielą się na podstawowe – związane z kierunkowymi efektami kształcenia, oraz specjalizacyjne – związane z wybraną specjalnością i z zakresem tematycznym pracy dyplomowej.

Absolwent studiów biologicznych pierwszego stopnia posiada kwalifikacje wynikające z efektów kształcenia określonych Uchwałą Senatu UMCS dla kierunku biologia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Zdobyte umiejętności dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w placówkach naukowych, laboratoriach służby zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach ochrony środowiska oraz w zakładach przemysłowych, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Ukończenie studiów biologicznych I stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia biologicznych studiów drugiego stopnia.
 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • placówkach naukowych,
 • laboratoriach służby zdrowia,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną,
 • w zakładach przemysłowych – w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • biochemia
 • biologia medyczna (od I semestru studiów)
 • biologia ogólna i eksperymentalna
 • mikrobiologia
 • bioanalityka

Celem studiów II stopnia na kierunku biologia jest uzupełnienie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia i poszerzenie go o wiedzę specjalizacyjną na poziomie uniwersyteckim.

Przedmioty prowadzone na studiach II stopnia dzielą się na obligatoryjne (podstawowe i specjalizacyjne) oraz fakultatywne – wybierane przez studenta z bogatej, zróżnicowanej tematycznie oferty wykładów fakultatywnych.

Ponadto, niezależnie od wybranej specjalności, studenci mogą uzyskać uprawnienia  do nauczania biologii w szkołach gimnazjalnych oraz biologii i przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych, po zaliczeniu w ramach dodatkowych, bezpłatnych 30 punktów ECTS,  wprowadzonego decyzją Rady Wydziału fakultatywnego bloku dydaktycznego.

Absolwent studiów biologicznych drugiego stopnia posiada kwalifikacje wynikające z efektów kształcenia określonych Uchwałą Senatu UMCS dla kierunku biologia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Uzyskane wykształcenie daje mu znajomość i zrozumienie przyrody, rządzących nią praw oraz zależności między elementami środowiska. Umiejętności zdobyte w ramach jednej z czterech specjalności dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy naukowo-badawczej w placówkach naukowych i laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych. Absolwent jest zdolny do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • biochemia
 • biologia ogólna i eksperymentalna
 • mikrobiologia
 • fakultatywny blok dydaktyczny (w ramach dodatkowych, bezpłatnych 30 punktów ECTS)
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce