• Wydział: Wydział Artystyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Program studiów zapewnia wszechstronne kształcenie obejmujące większość dyscyplin sztuk plastycznych: rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, struktury wizualne, projektowanie graficzne, fotografię, multimedia, intermedia. Uzupełnia je wiedza z zakresu historii i teorii sztuki, filozofii i estetyki, teorii i historii kultury, marketingu i rynku sztuki, pozwalająca na projektowanie i realizację działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki.
Integralną częścią programu studiów jest kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej. Zagadnienia edukacji artystycznej realizowane są w ramach warsztatów twórczych oraz projektów artystyczno-edukacyjnych.

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, wykazuje się znajomością sztuki współczesnej, zagadnień kultury medialnej oraz krytyki artystycznej. Posiada umiejętność projektowania i realizacji zespołowych działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki: organizowania imprez kulturalnych, wystaw i konkursów.

Absolwent zdobywa przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć plastycznych i artystycznych na poziomie gimnazjum i szkoły średniej. Zna zagadnienia edukacji artystycznej, psychologii twórczości oraz arteterapii i potrafi je wykorzystywać w praktyce w ramach projektów artystyczno-edukacyjnych. Ma wiedzę dotyczącą technik multimedialnych i kształtowania otoczenia. Posiada rozwiniętą osobowość twórczą, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych w wybranej specjalności artystycznej, która obejmuje cały tok dwuletnich studiów (specjalność jest uruchamiana przy zapisie na studia, gdy wybierze ją co najmniej 14 osób).

Absolwent specjalności rzeźba i formy przestrzenne posiada zaawansowane umiejętności w zakresie rzeźby, projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego, renowacji rzeźby i detali architektonicznych oraz szkła artystycznego. Potrafi tworzyć obiekty rzeźbiarskie w różnych technikach i tworzywach, konstruować obiekty przestrzenne pełnoplastyczne i reliefowe. Jest zdolny do profesjonalnego kreowania przekazu artystycznego w postaci angażujących przestrzeń form rzeźbiarskich.

Absolwent specjalności ceramika artystyczna posiada zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania i realizacji unikatowych form ceramicznych. Swobodnie porusza się wśród zagadnień i problemów ceramicznych zarówno w aspekcie artystycznym jak technologicznym i warsztatowym. Posiada kwalifikacje w zakresie projektowania i wykonania ceramiki użytkowej.

Absolwent specjalności szkło artystyczne posiada umiejętności podejmowania działań kreacyjnych, w których szkło jest głównym środkiem dla wyrażania koncepcji twórczych i aranżacji przestrzeni w architekturze.

Absolwent specjalności grafika potrafi swobodnie posługiwać się warsztatowymi technikami druku artystycznego. W zakresie projektowania potrafi budować komunikaty wizualne z zastosowaniem graficznej interpretacji pojęć i znajomością typografii. Jest zdolny do twórczej pracy na gruncie grafiki warsztatowej oraz grafiki projektowej.

Absolwent specjalności malarstwo posiada umiejętności w zakresie różnorodnych technik malarskich. Potrafi stosować innowacyjne metody kreacji obrazu malarskiego wychodzące poza utarte schematy koncepcyjne i warsztatowe, wykorzystując media fotograficzne i elektroniczne.

Absolwent specjalności fotografia posiada kwalifikacje w zakresie fotografii artystycznej oraz użytkowej. Potrafi za pomocą fotografii wyrażać własne koncepcje twórcze. Jest zdolny do posługiwania się indywidualnym językiem wizualnym i autorską ekspresją komunikatu o cechach uniwersalnych.

Absolwent specjalności intermedia posiada umiejętność łączenia różnorodnych mediów tradycyjnych i współczesnych. Potrafi świadomie posługiwać się technikami multimedialnymi i audiowizualnymi, stosować interdyscyplinarne formy wizualne w profesjonalnym przekazie artystycznym.


Absolwent tego kierunku znajdzie pracę jako:

 • pedagoga-artysty w dającym średnie wykształcenie szkolnictwie artystycznym, ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
 • animatora działań twórczych w placówkach pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury, ogniskach plastycznych itp.);
 • promotora twórczości plastycznej na rynku sztuki (w galeriach, muzeach, aukcjach, czasopismach specjalistycznych);
 • krytyka sztuki (w mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych),
 • nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w szkołach ogólnokształcących (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

PROFILE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW

 • artysta plastyk prowadzący własną indywidualną twórczość,
 • animator działań twórczych w dziedzinie kultury,
 • kurator i promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki – w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych i marketingowych,
 • projektant – w graficznych pracowniach projektowych, agencjach reklamowych,
 • nauczyciel w zakresie edukacji plastycznej w szkołach podstawowych.

Specjalności:

 • fotografia
 • grafika
 • intermedia
 • malarstwo
 • rzeźba i formy przestrzenne
 • ceramika artystyczna
 • szkło artystyczne
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce