• Wydział: Wydział Ekonomiczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Ekonomia

Program studiów jest tak skonstruowany, by dawać wiedzę teoretyczną do: formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących; prognozowania zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych; prawidłowego przeprowadzania analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; przeprowadzania analiz konkretnych problemów gospodarczych i zaproponowania odpowiedniego rozstrzygnięcia na poziomie operacyjnym; przygotowania prac projektowych dotyczących szczegółowych zagadnień ekonomicznych z wykorzystaniem różnych źródeł oraz ma umiejętności językowe w zakresie biznesu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na  kierunku ekonomia posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), głównie na stanowiskach operacyjnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Jest przygotowany do swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących,
 • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • potrafi przeprowadzić analizę konkretnych problemów gospodarczych i zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia na poziomie operacyjnym,
 • potrafi przygotować prace projektowe (zaliczeniowe) dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych z wykorzystaniem różnych źródeł
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:

 • biznes międzynarodowy
 • przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą. Jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent kierunku ekonomia jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy. Cechuje się również etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad działania podmiotów gospodarujących,
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować,
 • potrafi posługiwać się w szerokim zakresie przepisami prawa oraz  systemem znormalizowanym  przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) w celu uzasadnienia konkretnych działań,
 • potrafi przeprowadzić ocenę efektywności wybranych projektów gospodarczych,
 • posiada umiejętności samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia na poziomie strategicznym,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową weryfikującą podstawowe hipotezy oraz rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny, korzystając z różnych źródeł,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:

 • ekonomia międzynarodowa
 • gospodarka samorządowa
 • polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne
 • systemy ekonomiczne
 • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce