• Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Europeistyka

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką europejską, wynikającą z procesu europeizacji, oraz planujących swoją pracę zawodową w:

 • strukturach UE, w tym w strukturach krajowych, powiązanych z UE,
 • instytucjach rządowych,
 • urzędach (m.in.: wydziały kultury i biura promocji),
 • ośrodkach kulturalnych i społecznych,
 • mediach,
 • wydawnictwach i agencjach reklamowych,
 • fundacjach,
 • stowarzyszeniach.

W ramach kierunku  prowadzone są dwie specjalności:

 • zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna,
 • zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna.

Europeistyka (ang. European Studies) to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. Odejście od ukierunkowania na jedną dziedzinę nauki jest jedynym sposobem na poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę dotyczącą zarówno dziedzictwa kulturowego Europy, jak i współczesnych procesów cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych i społecznych wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych generowanych przez instytucje Unii Europejskiej.

Priorytetem studiów europeistycznych pierwszego stopnia jest szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana we współpracy z:

 • lubelskimi urzędami,
 • instytucjami społecznymi i kulturalnymi,
 • fundacjami i stowarzyszeniami.

Stwarza to możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania instytucji prowadzących działalność społeczną, kulturową, medialną i promocyjno-reklamową,
 • sztuki negocjacji, komunikacji społecznej i autoprezentacji,
 • pracy w zespole,
 • krytycznego myślenia i argumentacji,
 • przygotowania projektów badawczych i użytkowych,
 • analizy danych, obsługi projektów,
 • zdobywania funduszy zewnętrznych,
 • realizowania wydarzeń kulturalnych i społecznych,
 • korzystania z technologii informatycznych i medialnych,
 • prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Program kształcenia na studiach drugiego stopnia jest komplementarny z programem kształcenia studiów pierwszego stopnia. Studia europeistyczne mogą być podejmowane również przez absolwentów innych kierunków stopnia pierwszego. Program kształcenia drugiego stopnia w sposób szczególny uwzględnia problematykę kulturową oraz społeczną, ponieważ bogate dziedzictwo kulturowe Europy jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących szereg procesów społecznych. Pogłębiona wiedza na ten temat jest niezbędna do zrozumienia na poziomie zaawansowanym problematyki właściwej dla Europy oraz Unii Europejskiej i tym samym uzyskania kwalifikacji potwierdzonych otrzymaniem dyplomu magistra.

Studia drugiego stopnia na kierunku Europeistyka w sposób szczególny uwzględniają potrzebę mobilności studentów. Do tego celu przeznaczony jest semestr III, w którym student ma obligatoryjnie zrealizować tylko zajęcia seminaryjne, pozostałe przedmioty są do wyboru. Student może realizować zajęcia w wybranych uniwersytetach w kraju (program MOST) lub za granicą (program ERASMUS).

Absolwent posiada kwalifikacje uprawniające do podjęcia studiów trzeciego stopnia na kierunkach studiów w obszarze kształcenia nauk humanistycznych i społecznych, co daje mu możliwość samodzielnego pogłębienia i poszerzenia zarówno wiedzy, jak i umiejętności dających możliwość zaawansowanego rozwoju zawodowego.

Przygotowanie do pracy w:

 • organizacjach kulturalnych i społecznych,
 • urzędach i instytucjach,
 • mediach i agencjach reklamy,
 • wydawnictwach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce