• Wydział: Wydział Ekonomiczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Finanse i rachunkowość

Absolwent studiów pierwszego stopnia na  kierunku Finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Posiada umiejętność analizowania i znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu finansów i rachunkowości.

Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość absolwent:

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych,
 • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy, korzystając z różnych źródeł,
 • posiada umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:

 • bankowość i rynki finansowe
 • finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
 • rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarządzać. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Może podjąć pracę w instytucjach finansowych i niefinansowych. Absolwent kierunku finanse i rachunkowość jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy. Cechuje się również etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość absolwent:

 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej rozróżnia i charakteryzuje wybrane instytucje finansowe,
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować zna wybrane metody statystyczne i narzędzia gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i formułować działania naprawcze posiada pogłębioną wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego,
 • potrafi przeprowadzić ocenę efektywności wybranych projektów gospodarczych,
 • potrafi przygotować pogłębione prace projektowe (zaliczeniowe) dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych i finansowych z wykorzystaniem różnych źródeł,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:

 • audyt i rachunkowość zarządcza
 • doradca finansowy
 • inwestycje kapitałowe
 • menadżer finansowy
 • podatki i finanse publiczne
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce