• Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Geografia

Studia dają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata. Uczą interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Kształcą umiejętność analizy danych przestrzennych, oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym i przewidywania ich następstw, zarówno z punktu widzenia człowieka, jak i praw przyrody.

W zależności od wybranej specjalności student: poznaje przestrzeń społeczno-ekonomiczną Polski i świata, jej uwarunkowania, zmienności i perspektyw rozwoju; przygotowuje się do prowadzenia obserwacji atmosfery i hydrosfery oraz interpretacji zjawisk i procesów w nich zachodzących dla potrzeb praktyki; poznaje metody gromadzenia, zapisywania i przetwarzania danych przestrzennych przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz redagowania map prostych tematycznych i innych opracowań kartograficznych; umie dokonać waloryzacji i oceny zasobów środowiskowych oraz planować działania na rzecz wykorzystania, udostępniania i ochrony georóżnorodności; umie przeprowadzać analizy i oceny poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz do przygotowywać kwalifikacje terenu dla potrzeb określonego typu działalności człowieka. Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania przyrody w szkole podstawowej (przy dodatkowym, nieodpłatnym wyborze bloku zajęć pedagogicznych).

Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Dają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata. Uczą interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Kształcą umiejętność analizy danych przestrzennych, oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym i przewidywania ich następstw, zarówno z punktu widzenia człowieka, jak i praw przyrody.

Specjalności – od II roku studiów:

 • Organizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej – profil ogólnoakademicki. Przedmiotem jest poznanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski i świata, jej uwarunkowań, zmienności i perspektyw rozwoju
 • Hydrometeorologia – profil praktyczny. Specjalność daje przygotowanie do prowadzenia obserwacji atmosfery i hydrosfery oraz interpretacji zjawisk i procesów w nich zachodzących dla potrzeb praktyki
 • Kartografia z geoinformacją – profil praktyczny. Specjalność daje znajomość metod gromadzenia, zapisywania i przetwarzania danych przestrzennych przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz redagowania map prostych tematycznych i innych opracowań kartograficznych
 • Geomonitoring z ekofizjografią – profil praktyczny. Specjalność przygotowuje do przeprowadzania analiz i oceny poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz do przygotowywania kwalifikacji terenu dla potrzeb określonego typu działalności człowieka
 • Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania przyrody w szkole podstawowej (przy dodatkowym, nieodpłatnym wyborze bloku zajęć pedagogicznych)

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Dają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata. Uczą interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Kształcą umiejętność analizy danych przestrzennych, oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym i przewidywania ich następstw, zarówno z punktu widzenia człowieka, jak i praw przyrody.

Specjalności – od I roku studiów, wybór przy rekrutacji

 • Kartografia z geoinformacją – profil praktyczny. Specjalność przygotowuje do opracowywania map i innych opracowań o złożonej treści i w oparciu o nowoczesne metody i techniki geoinformatyczne.
 • Rozwój regionalny – profil praktyczny. Celem specjalności jest poznanie prawidłowości rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, instrumentów polityki regionalnej oraz przykładów dobrych praktyk w tym zakresie. *
 • Planowanie przestrzenne – profil praktyczny. Specjalność daje przygotowanie do projektowania elementów zagospodarowania przestrzeni zgodnie z określonymi celami oraz warunkami środowiskowymi. *
 • Zarządzanie środowiskiem – profil praktyczny. Celem specjalności jest poznanie geozagrożeń, nabycie umiejętności oceny i zapobiegania ich negatywnym skutkom, a także prognozowania przyszłych zmian środowiska. Program specjalności obejmuje również treści związane z instrumentami zarządzania środowiskiem.
 • Klimatologia i gospodarka wodna - profil ogólnoakademicki. Specjalność przygotowuje do analiz poszczególnych składowych systemu klimatycznego i hydrologicznego Ziemi pod kątem oceny zasobów wodnych i meteorologicznych, a także prognozowania zjawisk z nimi związanych.
 • Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (przy dodatkowym, nieodpłatnym wyborze bloku zajęć pedagogicznych)

*Specjalności uruchamiane zamienne, w zależności od preferencji studentów

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce