• Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Geoinformatyka

Geoinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem informatyki w naukach o Ziemi oraz ich aplikacjach (Leksykon PTiP). Jej głównym celem jest pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzeniem, analizowanie i udostępnianie informacji przestrzennej, realizowane za pomocą Systemów Informacji Geograficznej (GIS – Geographic Information Systems) i innych systemów informatycznych.

Podstawowych celem kierunku studiów Geoinformatyka jest kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej. Są to studia interdyscyplinarne (międzyobszarowe), łączące wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Program studiów, zaprojektowany wspólnie przez wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, z myślą o dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku pracy w tym obszarze. Obecnie (i w niedalekiej przyszłości) zapotrzebowanie na interdyscyplinarnych specjalistów, łączących wiedzę geograficzną z informatyczną, będzie bardzo duże. Już teraz, obserwując rynek pracy, można stwierdzić, że dysponując przygotowaniem z zakresu geoinformatyki można bez trudu znaleźć ciekawą i dobrze płatnę pracę zarówno w sektorze prywatnym (także za granicą) jak i w administracji państwowej.

Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Łączą wiedzę i umiejętności informatyczne z geograficznymi. Celem studiów jest wyposażenie studentów w umiejętność projektowania, zarządzania i posługiwania się systemami geoinformatycznymi (przede wszystkim z grupy GIS).

Przedstawiony poniżej program kształcenia dotyczy I stopnia studiów stacjonarnych o profilu praktycznym na kierunku Geoinformatyka. Studia trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi łącznie 1855. Liczba punktów ECTS łącznie wynosi 180.

I rok studiów:

Semestr 1 - podstawy GIS, technologia informacyjna, podstawy matematyczne map, wprowadzenie do matematyki, przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie, logika, organizacja pracy i ochrona właśności, podstawy geodezji i fotogrametrii.

Semestr 2 - podstawy fizyki, ekonomia i zarządzanie, analiza matematyczna, mechanika nieba, grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych, geometria analityczna, bazy danych i zarządzanie informacją, technologie sieciowe, wychowanie fizyczne.

II rok studiów:

Semestr 3 - podstawy programowania i algorytmizacji, teoria grafów, środowisko programisty, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, geowizualizacja z elementami redakcji kartograficznej, teledetekcja.

Semestr 4 - globalne systemy pozycjonowania (zajęcia realizowane częściowo w terenie), analiza przestrzenna, aspekty prawne i organizacyjne GIS, podstawy obliczeń numerycznych, wizualizacje i analizy 3D.

III rok studiów:

Semestr 5 - GIS mobilny i GPS w terenie (zajęcia realizowane częściowo w terenie), podstawy programowania aplikacji GIS, kodowanie i transmisja danych, geostatystyka, tworzenie i zarządzanie serwisami internetowymi.

Semestr 6 - WEB-GIS, podstawy geoprzetwarzania, kurs progamowania w języku JAVA

Przedmioty do wyboru (realizowane od 3 semestru) - seminarium licencjackie (semestry 5 i 6), po 7 przedmiotów do wyboru z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Ponadto program przewiduje 120 godzin praktyk zawodowych (3 tygodnie) przewidzianych do odbycia w organach administracji państwowej, podmiotach gospodarczych (w kraju lub za granicą) lub innych instytucjach o profilu związanym ze zdobywanym wykształceniem

Dobór zajęć uwzględnia nabywanie przez studenta zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych umożliwiających przygotowanie i obronę pracy dyplomowej realizowanej na jednym z wydziałów kształcących na geoinformatyce. Umożliwia również kontynuowanie studiów na tym samym kierunku na poziomie magisterskim.

Absolwent kierunku będzie przygotowany do:

 • wykonywania różnorodnych analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • wdrażania rozwiązań geoinformatycznych w różnych sektorach gospodarki i administracji
 • zarządzania i administrowania Systemami Informacji Geograficznej na poziomie instytucji i przedsiębiorstw
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce