• Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Gospodarka przestrzenna

Studia pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę na temat organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek, oraz sposobów i czynników jej kształtowania. Uczą zasad konstruowania planów, studiów, programów i strategii rozwoju przestrzennego w dostosowaniu do warunków środowiskowych. Pomagają zrozumieć konflikty towarzyszące planowaniu przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Przybliżają metody gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej oraz przepisy prawa w zakresie gospodarki przestrzennej.

W zależności od wybranej specjalności, absolwent ma przygotowanie do wykonywania projektów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z określonymi celami, warunkami środowiskowymi oraz regulacjami prawnymi; poznaje problematykę kształtowania i przekształcanie obszarów zdegradowanych, niefunkcjonalnych, wymagających przystosowania do nowych warunków społeczno-ekonomicznych; ma przygotowanie do podejmowania działań w zakresie kształtowania przestrzeni życiowej człowieka zgodnie z jego zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi.

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów
Specjalności – od II roku studiów:

 • Planowanie przestrzenne – profil praktyczny. Specjalność daje przygotowanie do wykonywania projektów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z określonymi celami, warunkami środowiskowymi oraz regulacjami prawnymi
 • Zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni – profil praktyczny. Specjalność ukierunkowana jest na problematykę kształtowania i przekształcanie obszarów zdegradowanych, niefunkcjonalnych, wymagających przystosowania do nowych warunków społeczno-ekonomicznych
 • Architektura krajobrazu – profil praktyczny. Celem specjalności jest przygotowanie do podejmowania działań w zakresie kształtowania przestrzeni życiowej człowieka zgodnie z jego zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi.

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • Urbanistyka i polityka przestrzenna,
 • Rozwój regionalny.
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce