• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Informatologia stosowana

Informatologia (nauka o informacji) jest dyscypliną, która łączy w sobie badanie zasobów informacji, procesów informacyjnych oraz kompetencji informacyjnych. Studiowanie tej dyscypliny zapewni absolwentowi poznanie całokształtu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z polityką i działalnością informacyjną, a w szczególności z gromadzeniem, dokumentowaniem, selekcją, przetwarzaniem, archiwizowaniem informacji i jej dystrybucją. Pozwoli poznać modele kompetencji i zachowań informacyjnych, charakterystykę i typy źródeł informacji, nauczy formułowania strategii wyszukiwawczych oraz praktycznego wyszukiwania informacji, a także  poznać ekonomikę i ekologię informacji oraz architekturę, wizualizację i użyteczność źródeł informacji.

Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę stanowiącą podstawę dla refleksji teoretycznej odnoszącej się do procesów informacyjnych oraz wiedzę z zakresu informatologii. Będzie legitymywoał się znajomością metod i technik stosowanych w zarządzaniu zasobami informacyjnymi, procesach informacyjnych, a w szczególności znajomością wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętnością sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł informacji. Ponadto absolwent pozna metody pracy z użytkownikiem informacji, metodologię badań potrzeb i kompetencji użytkowników informacji, formy promocji i reklamy placówek informacyjnych oraz aspekty prawne i etyczne dotyczące organizowania i prowadzenia działalności informacyjnej.

Absolwent uzyska profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie jednego z trzech bloków przedmiotów specjalistycznych:

 • Zarządzanie na rynku wydawniczo-księgarskim.
 • Zarządzanie zasobami prasowymi.
 • Zarządzanie w placówkach informacyjnych.

Studia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach działających na rynku książki, prasy i innych mediów (wydawnictwa, księgarnie, drukarnie, redakcje i agencje prasowe), w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zasobów i systemów informacyjnych (w szczególności we wszelkiego typu ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, bibliotekach i mediatekach oraz innych pokrewnych instytucjach)

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy. Treści kształcenia odnoszą się do problemów związanych ze społeczeństwem wiedzy i informacji, metodologii i terminologii specjalistycznej z obszaru informatologii, dziedzin pokrewnych oraz kierunków badawczych w nauce o informacji i bibliologii. Uwzględniają również zagadnienia edukacji informacyjnej oraz zarządzania i marketingu w praktyce informacyjnej.

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu informatologii, znajomość metod badawczych pozwalających na rozwiązywanie problemów naukowych.
Legitymuje się wiedzą teoretyczno-profesjonalną z zakresu jednej z trzech specjalizacji:

 • Bibliologiczne dziedzictwo kulturowe.
 • Cyfrowe zasoby informacji.
 • Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej.

Jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się zdobywaniem i przetwarzaniem informacji gospodarczej, do rozwoju własnej kariery zawodowej związanej z kierowaniem i zarządzaniem w placówkach informacyjnych, wydawniczych, księgarskich i archiwalnych, ośrodkach i oddziałach informacji, do kierowania przedsięwzięciami w zakresie informacji elektronicznej, planowania i realizowania polityki informacyjnej w wymiarze dziedzinowym i terytorialnym, organizowania i prowadzenia działalności naukowo-badawczej w dziedzinie informatologii i bibliologii.

Specjalistyczna wiedza oraz kształcone na studiach II stopnia Informatologii stosowanej umiejętności samodzielnego formułowania pytań badawczych, wyboru metody badawczej, planowania i przeprowadzania kolejnych etapów postępowania badawczego, rzeczowej obrony samodzielnie stawianych tez w dyskusji naukowej prowadzonej np. w ramach seminarium, wreszcie samodzielne przygotowanie obszernego tekstu naukowego, umożliwiają absolwentom kierunku podejmowanie studiów doktoranckich oraz wypełnianie obowiązków zawodowych wymagających samodzielności, kreatywności i odpowiedzialności.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 27 60
uhznavx@hzpf.yhoyva.cy
www.humanistyczny.umcs.lublin.pl
Godziny otwarcia Dziekanatu:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-14:00 z wyłączeniem środy

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą:
Prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
p. 027, tel. +48 81 537 27 51

Kierownik dziekanatu:
mgr Beata Ajzak
p. 038, tel. +48 81 537 27 60

Zastępca kierownika:
mgr Agnieszka Sakowicz
p. 037, tel. +48 81 537 27 59

Wydziałowy koordynator ds. informacji
dr Monika Gabryś
zbavxntnoelf@jc.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce