• Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Informatyka

Student zdobywa wiedzę zawodową z zakresu technik informatycznych; podstawy teoretyczne z informatyki, matematyki; biegłe opanowanie przynajmniej dwóch powszechnie używanych języków programowania; zdolność posługiwania się w języku obcym specjalistycznym słownictwem z dziedziny informatyki. Zna język obcy na poziomie B2 oraz operuje tym językiem w działalności związanej z informatyką.

Absolwent może pracować m.in. jako:

 • programista, 
 • grafik komputerowy,
 • projektant, 
 • administrator sieci komputerowej, 
 • konsultant.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalności

 • grafika komputerowa
 • informatyka medyczna
 • programistyczna
 • systemy mobilne i sieci

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności z informatyki w zakresie zawartym w przedstawionym w załączniku nr 5 spisie przedmiotów kierunkowych wraz z programami nauczania. Absolwent zna język obcy na poziomie B2 oraz operuje tym językiem w działalności zawodowej związanej ze specjalnością Informatyka.

Dwuletnie studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego.

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalności

 • grafika komputerowa
 • informatyka medyczna
 • programistyczna
 • systemy mobilne i sieci

Student musi posiadać wrodzone uzdolnienia matematyczne, fizyczne i elektroniczne, aby mógł twórczo w swojej przyszłej pracy zawodowej wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne lub brać bezpośredni udział w ich rozwoju. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać:

 • umiejętność projektowania i realizacji systemów informatycznych,
 • umiejętność kierowania zespołami informatycznymi,
 • przygotowanie do pracy naukowo-badawczej i naukowo-dydaktycznej,

Absolwent wdrożony będzie do ustawicznego kształcenia i pogłębiania swoich wiadomości z zakresu najnowszych osiągnięć teorii i technologii informatycznych.

Absolwent może pracować m.in. jako programista, projektant, administrator sieci komputerowej, konsultant, kierownik zespołu, kierownik projektu, ma również przygotowanie niezbędne do pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych na uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce